velikost textu

Visapoint: případová studie implementace systému pro žadatele o vízum z Ukrajiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Visapoint: případová studie implementace systému pro žadatele o vízum z Ukrajiny
Název v angličtině:
Visapoint: implementation case study of the service for visa applicants from Ukraine
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Pelich
Vedoucí:
Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
Id práce:
191145
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASPK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Visapoint, zaměstnanecká karta, pracovní trh, Ukrajina
Klíčová slova v angličtině:
Visapoint, employee card, labor market, Ukraine
Abstrakt:
Diplomová práce má charakter popisné případové studie a věnuje se systému elektronického objednávání termínů k podání žádostí o pobytová oprávnění, Visapointu. Ten byl zaveden – 2017 na vybraných zastupitelských úřadech v tzv. třetích zemích, tedy rovný, spravedlivý a bezplatný přístup cizinců k rezervaci termínu. Fungování Visapointu však bylo od počátku problematické. Z pohledu cizince se ned zaregistrovat k podání žádosti a mnoho klientů tak využilo služeb nelegálních zprostředkovatelů, kteří obsazovali volné termíny, aby je mohli následně draze prodávat. Výzkum v diplomové práci je opřen o teorii implementace, konkrétně model top – který jako první rozpracovali autoři Sabatier a Mazmanian (rok citace DOPLŇ). Ve výzkumu byly použity kvalitativní výzkumné metody, zejména rešerše dokumentů, analýza aktérů a kombinace strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami s rozhovorem pomocí Výzkum byl zaměřen na žadatele o víza z Ukrajiny, kde byl jeden z nejproblematičtějších přístupů k podání žádosti. Z výzkumu vyplývá, že Visapoint byl jako nástroj zvolen správně, problematická však byla jeho implementace.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis has the character of descriptive case study and it deals with the system of electronic ordering of terms for applications for residence permits, Visapoint, which was introduced between 2009 and 2017 at selected embassies in third countries, which means countries outside the EU and EEA. The main implementer of the Visapoint, the Ministry of Foreign Affairs, since its introduction promised equal, fair and free access for foreigners to reserve a date. However, the operation of the Visapoint was problematic from the beginning. From the foreigner's point of view, it was not possible to register for the application and many of them used the services of illegal intermediaries who filled the deadlines to sell them dearly. The research in the thesis is based on the theory of implementation, namely the top - down model, which was first developed by Sabatier and Mazmanian. The research used qualitative research methods, especially document research, analysis of actors and a combination of structured interview with open questions with the interview using instructions. The research was aimed at visa applicants from Ukraine, where one of the most problematic approaches to applying was. The research shows that Visapoint was chosen correctly as a tool, but its implementation was problematic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Pelich 895 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Pelich 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Pelich 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Nekola, Ph.D. 401 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. 336 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 152 kB