velikost textu

Masový turismus jako problém - sociokulturní problematika v evropském kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Masový turismus jako problém - sociokulturní problematika v evropském kontextu
Název v angličtině:
Sociocultural problems of mass tourism in European context
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Šimůnková
Vedoucí:
Mgr. Jan Sládek
Oponent:
Mgr. Jaromír Mazák
Id práce:
191140
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie (SG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
turismus|masový turismus|turistifikace|autenticita|cestování|sociokulturní problematika|Benátky|Barcelona|Island|Praha
Klíčová slova v angličtině:
tourism|mass tourism|touristification|authenticity|travel|sociocultural problems|Venice|Barcelona|Iceland|Prague
Abstrakt:
Abstrakt Tatobakalářskáprácemázacílukázat,jakésociokulturníproblémyjsouspojenysodvětvím cestovníhoruchu,potažmoturismu.Kanalýzebylavybránatřiměsta–Benátky,Barcelona a Island. Benátky jsou jakýmsi exemplárním případem, kam až může problém zajít, případ BarcelonyaIslanduzaseukazuje,jaksekproblémůmstavíjednotlivépolitickésubjektyajak konkrétně se sociokulturní problematika spojená s turismem projevuje. I přes přirozenou kulturní odlišnost míst lze najít v boji proti turismu několik shodných rysů, zejména pak mobilizaci nebo aktivizaci občanské společnosti. Bakalářská práce je doplněna o výsledky dotazníkovéhošetření,kterémapujepostojePražanůkturismuvcentruhlavníhoměsta. Klíčová slova: turismus, masový turismus, turistifikace, autenticita, cestování, sociokulturní problematika,Benátky,Barcelona,Island,Praha.
Abstract v angličtině:
Abstract Thegoalofthisbachelorthesisistoshow,howdoesthetourismindustryaffectssocialand culture aspects of local communities and how it affects life at those places in general. For analysis, I have chosen three destinations – Venice, Barcelona and Iceland. Venice is an exemplarycasewhichshowsushowmuchcansocioculturalproblemsescalate.Inacaseof BarcelonaandIcelandwecanfinddifferentapproachesindealingwiththisphenomenonand alsowayshowdotheseproblemsemerge.Despiteculturedifferencesofthoseplaces,wecan findsomesimilarpatterns–forexamplemobilizationandactivationoflocalcivilsociety.The secondpartofthethesisisbasedonresultsofthesurvey,whichrevealsopinionsonmass tourisminPraguecitycentre. Key words: tourism, mass tourism, touristification, authenticity, travel, sociocultural problems,Venice,Barcelona,Iceland,Prague.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Šimůnková 1.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Šimůnková 146 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Šimůnková 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Šimůnková 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Sládek 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaromír Mazák 330 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB