velikost textu

Zdravý životní styl v edukační realitě vybrané školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdravý životní styl v edukační realitě vybrané školy
Název v angličtině:
Healthy lifestyle in the educational reality of a selected schoo
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vladimír Doležal
Vedoucí:
MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Id práce:
191136
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie (N IT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výchova, životní styl, subkultury, střední škola, žák, učitel, matematika.
Klíčová slova v angličtině:
Education, lifestyles, subcultures, high school, student, teacher, math.
Abstrakt:
NÁZEV: Zdravý životní styl v edukační realitě vybrané školy AUTOR: Vladimír Doležal KATEDRA (ÚSTAV) Katedra pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D. ABSTRAKT: Tato práce se zabývá problematikou výchovy a zdravého životního stylu v kategorii náctiletých. Cílem práce je zmapovat důležité aspekty, které ovlivňují životní styl náctiletých, a to hlavně ve vztahu ke středoškolskému prostředí, školským dokumentům, jako jsou ŠVP, RVP a zmapovat vliv rizikového chování. Práce se také zaměřuje na důležitý aspekt tohoto tématu, a to na interakci učitel – žák, cílem této části je zdokumentovat a analyzovat, zda žáci vnímají, jak ke zdravému životnímu stylu přistupují jejich učitelé a zda je to nějak osobně ovlivňuje. V práci jsou zdokumentovány a analyzovány současné přístupy k výchově a zdravému životnímu stylu ve středoškolském prostředí. Součástí je krátký exkurz do historie těchto pojmů. KLÍČOVÁ SLOVA: Výchova, životní styl, střední škola, žák, učitel.
Abstract v angličtině:
TITLE: Healthy lifestyle in the educational reality of a selected school AUTHOR: Vladimír Doležal DEPARTMENT: Department of Education SUPERVISOR: MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D. ABSTRACT: This diploma thesis deals with the education and healthy lifestyle in the category of teenagers. The aim of the diploma thesis is to map out the important issues that affect the lifestyles of teenagers, mainly in relation to the secondary school environment, school documents, such as ŠVP, RVP and the effects of high-risk behavior. The diploma thesis also focuses on the important aspect of this topic, the interaction teacher - pupil, the aim of this section is to document and analyze whether the students perceive their teacher´s approach to a healthy lifestyle and whether it's something that personally affects them. The current approaches to the education and healthy lifestyle in the secondary school environment are documented and analyzed in the diploma thesis. A brief excursion into the history of these key concepts is also included in the diploma thesis. KEYWORDS: Education, lifestyle, high school, student, teacher, ICT.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladimír Doležal 2.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vladimír Doležal 320 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vladimír Doležal 314 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D. 337 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Vladimír Doležal 2.44 MB