text size

Vplyv makroekonomických správ na volatilitu a hodnotu smenných kurzov vo vybraných krajinách Európskej únie

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vplyv makroekonomických správ na volatilitu a hodnotu smenných kurzov vo vybraných krajinách Európskej únie
Title (in czech):
Vliv makroekonomických zpráv na volatilitu a hodnotu směnných kurzů ve vybraných krajinách Evropské unie
Titile (in english):
The impact of macroeconomic news announcements on the value and volatility of selected foreign exchange rates in EU
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Peter Bubniak
Supervisor:
Mgr. Nicolas Fanta
Opponent:
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Thesis Id:
191126
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (B6201)
Study branch:
Economics and Finance (EF)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/09/2019
Defence result:
Very good (D)
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
finančný trh, smenný kurz, GARCH model, volatilita
Keywords:
financial market, exchange rate, GARCH model, volatility
Abstract (in czech):
Bibliografický záznam BUBNIAK, Peter. Vplyv makroekonomických správ na volatilitu a hodnotu smenných kurzov vo vybraných krajinách Európskej únie. Praha, 2019. 47 s. Bakalárska práca (Bc) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedúcí práce: Mgr Nicolas Fanta. Abstrakt Táto práca rozoberá, aký vplyv na volatilitu a hodnotu výmenného kurzu má vyhlásenie kladnej alebo zápornej makroekonomickej správy. Zvolili sme výmenné kurzy EUR/USD, EUR/CZK a USD/CZK. Vyhodnocujeme dopad makroekonomických správ zverejnených Českou národnou bankou a Európskou centrálnou bankou. K výskumu sme použili modely GARCH(1,1) a EGARCH(1,1) s normálnym a Študentovým rozdelením chybových zložiek. Zistením bolo, že zverejnenie nových makroekonomických informácií pohybuje hodnotou a volatilitou výmenných kurzov, pričom pre každý výmenný kurz sú význačné iné druhy makroekonomických ukazovateľov. Všeobecne najviac štatisticky významné ukazovatele sú: index spotrebiteľských cien a harmonizovaný index spotrebiteľských cien, nezamestnanosť a PRIBOR a EURIBOR. Ďalším zistením je, že vplyv komunikácie Českej národnej banky a Európskej centrálnej banky významne ovpyvňuje hodnotu a volatilitu výmenných kurzov. Jedným z pozorovaní bolo aj to, že naše finančné dáta prejavujú vlastnosti volatility, ktorými sú pákový efekt, dlhodobá pamäť a zhlukovanie rozptylu. JEL Klasifikácia C22, E00, E52, E58, F3, F4, F31, G1, G13, G14 Kľúčové slová finančný trh, výmenný kurz, ARCH model, GARCH model, volatilita E-mail autora bubniak.peter@gmail.com E-mail vedúceho práce nikfant@seznam.cz
Abstract:
Bibliographic note BUBNIAK, Peter. The impact of macroeconomic news announcements on the value and volatility of selected foreign exchange rates in EU. Prague 2019. 47 pp. Bachelor thesis (Bc) Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies. Thesis supervisor: Mgr Nicolas Fanta. Abstract This work analyzes the influence of positive and negative macroeconomic news on the value of exchange rate and volatility. We have chosen EUR/USD, EUR/CZK and USD/CZK as our exchange rates. The influence of macroeconomic news published by Czech national bank and European central bank were analysed. For our purposes were used econometric models GARCH(1,1) and EGARCH(1,1) with both Normal and Student´s distribution of error terms. One of the major outcomes were the importance of macroeconomic news on value and volatility on the exhcange rates. For each exchange rate has effect different macroeconomic index. The crucial are: Consumer price index and Harmonised Index of Consumer Pirces, unemplyoment rate and PRIBOR and EURIBOR. Another conclusion was that our financial dataset displays the main nature of volatility. JEL Classification C22, E00, E52, E58, F3, F4, F31, G1, G13, G14 Key words financial market, exchange rate, ARCH model, GARCH model, volatility Authors e-mail bubniak.peter@gmail.com Supervisor´s e-mail nikfant@seznam
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Peter Bubniak 2 MB
Download Abstract in czech Bc. Peter Bubniak 288 kB
Download Abstract in english Bc. Peter Bubniak 285 kB
Download Supervisor's review Mgr. Nicolas Fanta 249 kB
Download Opponent's review PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 185 kB
Download Defence's report PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB