velikost textu

Vnímání smyslu života adolescenty v diagnostickém ústavu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnímání smyslu života adolescenty v diagnostickém ústavu
Název v angličtině:
Perception of the meaning of life by adolescents placed in diagnostic institution
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lýdie Novotná
Vedoucí:
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Oponent:
PhDr. Daniela Vodáčková
Id práce:
191113
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Adolescent|Diagnostický ústav|Smysl života|Logoterapie|Životní hodnoty
Klíčová slova v angličtině:
Adolescent|Diagnostic institution|Meaning of life|Logotherapy|Life’s values
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Bakalářská práce pojednává o vnímání smysluplnosti života adolescentních chlapců umístěných v diagnostickém ústavu. Hlavním cílem práce je zjistit, v jaké míře vnímají tito chlapci svůj život jako naplněný nějakým smyslem a porovnání s mírou vnímání smysluplnosti životů adolescentních chlapců, kteří v ústavní péči nebyli a nejsou. Práce se zaměřuje především na otázky rozdílů a shody ve vnímání smyslu života a jeho hodnot a případnou možnost využití existenciální sociální práce při práci s adolescenty umístěnými v ústavním zařízení. První část práce je věnována teoretickému základu. Druhá část je věnována samotnému výzkumu, který byl proveden pomocí logo-testu a polostrukturovaného rozhovoru, tedy jak kvantitativní, tak i kvalitativní metodou.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The bachelor’s thesis concerns how adolescent boys placed in diagnostic institution perceive the meaning of life. The main aim of this work is to discover to which extent these boys perceive their life as fulfilled in contrast to boys who have never been in institutional care. The work focuses mainly on how their perception of the meaning of life and the life values differ or match and on the potential possibility to use existential social work when working with adolescents placed in the institutional facility. The first part of the thesis is devoted to the theoretical basis. The second part is devoted to the research itself which was done using the logo-test and a semi-structured interview, thus using both quantitative and qualitative methods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lýdie Novotná 942 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lýdie Novotná 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lýdie Novotná 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Oldřich Matoušek 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Vodáčková 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB