velikost textu

Aktivizace nezaměstnaných mladých osob v Jihomoravském kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivizace nezaměstnaných mladých osob v Jihomoravském kraji
Název v angličtině:
Activation of the Unemployed Youth in South Moravian Region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Hromas
Vedoucí:
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michaela Hiekischová
Id práce:
191100
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASPK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nezaměstnanost, mladí, Úřad práce, aktivizace, Jihomoravský kraj
Klíčová slova v angličtině:
unemployment, youth, Labour Office, activation, South Moravian Region
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce má za cíl zkoumat aktivizaci nezaměstnaných mladých lidí do 24 let prostřednictvím Úřadu práce České republiky. V práci je provedena analýza fungování, možností a specifik jednotlivých nástrojů, které se právě na aktivizaci cílové skupiny používají. V rámci případové studie se práce zaměřuje na Jihomoravský kraj. Speciální důraz je tedy kladen na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti a projekty právě v tomto kraji. Cílem práce je primárně zhodnotit fungování aktivizačních nástrojů a opatření Úřadu práce v Jihomoravském kraji směrem k nezaměstnaným osobám do 24 let věku. Jako teoretické východisko je využíván pojem aktivizace, chápaný v práci jako činnost směřující k nástupu do zaměstnání. Dalším teoretickým východiskem je model politických cyklů, konkrétně jeho dvě fáze – implementace a evaluace. Analýzu veřejněpolitických dokumentů a statistická data doplní rozhovory s vedoucími pracovníky a zaměstnanci ÚP ČR, zabývajícími se jednotlivými nástroji a opatřeními, kteří poskytnou svůj pohled na aktivizaci mladých nezaměstnaných. Dotazníkovým šetřením budou rovněž zjištěny názory mladých uchazečů o zaměstnání.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to investigate the activation of unemployed young people up to the age of 24 through the Labour Office of the Czech Republic. The thesis analyzes the functioning, possibilities and specifics of the individual tools used to activate the target group. The case study focuses on the South Moravian Region. Special emphasis is therefore placed on tools and measures of active labour market policy and projects in this region. The aim of the thesis is to evaluate the functioning of activation tools and measures of the Labour Office in the South Moravian Region towards unemployed persons up to the age of 24. The theoretical basi sis the concept of activation, understood in the work as an aktivity leading to employment. Another theoretical foundation is the concept of policy cycle, namely its two phases – implementation and evaluation. The analysis of public policy documents and statistical data will be supplemented by interviews with managers and employees of the Labour Office of the Czech Republic, dealing with individual tools and measures, who provide their insight into the issue. The questionnaire survey will also identify the views of young job seekers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Hromas 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Hromas 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Hromas 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 354 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Hiekischová 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 152 kB