velikost textu

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek: vývoj narativu soupeřících rámců v mediálním diskurzu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek: vývoj narativu soupeřících rámců v mediálním diskurzu
Název v angličtině:
Act on protection of health against harmful effects of addictive substances: Development of narative of competing frames in media discourse
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Simona Lipková
Vedoucí:
Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
Id práce:
191099
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
protikuřácký zákon, kouření, mediální diskurz, analýza rámců, akční rámce, rétorické rámce, sociální konstrukce cílových populací
Klíčová slova v angličtině:
Anti-smoking Act, Smoking, Media Discourse, Frame Analysis, Action Frames, Rhetorical Frames, Social Construction of Target Populations
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o vývoji legislativy tabákové kontroly se zaměřením na předložené návrhy zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek s akcentací regulace kouření v restauračních zařízeních. Hlavní linku této práce tvoří identifikace soupeřících rétorických rámců a hlavních aktérů, spolu s jejich hlavními argumentačními rovinami. Následně došlo k porovnání identifikovaných rámců spolu s mapováním jejich narativu v čase, kdy se práce na této úrovni zaměřuje na analýzu s cílem diskuze možných specifických atributů, které usnadnily proces přerámování opozičních rámců, konkrétně za využití rétorické strategie v podobě narativních atributů „vyprávění příběhů“ (storytelling), využívání „odborné rozpravy“ a využívání metafor či přirovnání. Cíle práce byly zodpovězeny za využití kvalitativní analýzy mediálních výstupů a využití veřejněpolitických dokumentů, právních norem a dalších relevantních dokumentů. Teoretickou oporou práce byla analýza rámců využívající konceptualizaci dle Reina a Schöna, operující s vymezením soupeřících rámců a překlenutí kontroverzní situace a dále teorie sociální konstrukce cílových populací, jejíž autorkami jsou Schneider a Ingram. V rámci této diplomové práce, psané pod záštitou případové studie, byly určeny čtyři hlavní soupeřící rámce ve třech časových rozmezích, spolu s hlavními sponzory daných rámců a cílovými skupinami objevujícími se v argumentaci hlavních sponzorů, kdy se objevuje apel převážně na ochranu dětí a matek.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the development of tobacco control legislation with the main focus on the Act on protection of health against harmful effects of addictive substances with accent on smoking regulation in restaurants. The main line of this thesis is to determine the competing rhetorical frameworks and the main actors representing the individual frameworks which they present on the level of arguments and then to compare the development of narrative over time. At this level, the thesis focuses on the analysis of the presented rhetorical frameworks with the aim of discussing possible specific attributes that facilitated the process of reframing opposition actors, namely using the rhetorical strategy of narrative attributes of storytelling, technical terms, imagery or comparison. These goals were achieved by using a qualitative analysis of media outcomes and by using public policy documents, legal standards and other relevant documents. Theoretical support for answering the set forth questions was a frame analysis, which was conceptualized on the field of public policy by Rein and Schön along with the theory of social construction of target population conceptualized by Schneider and Ingram. In this thesis, written under the auspices of the case study, four main competing frames were identified in three time periods, along with the main sponsors of the frames and target groups appearing in the main sponsors' arguments, where the appeal is mostly for the protection of children and mothers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Simona Lipková 2.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Simona Lipková 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Simona Lipková 234 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Nekola, Ph.D. 749 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D. 659 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 152 kB