velikost textu

Kontraproduktivní postupy byrokracie v rámci státní instituce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontraproduktivní postupy byrokracie v rámci státní instituce
Název v angličtině:
Counterproductive bureaucratic processes in the state institution
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Rudolf Tkáč
Vedoucí:
Mgr. Jan Sládek
Oponent:
Mgr. Jakub Mlynář
Id práce:
191098
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie (SG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
byrokracie|dysfunkce|organizace|procesy|případová studie
Klíčová slova v angličtině:
bureaucracy|dysfunction|organization|processes|case study
Abstrakt:
Abstrakt Abstrakt práce zkoumá vztah úředníků k dysfunkcím vycházející z byrokratických principů, na nichž stojí instituce, ve které jsou zaměstnáni. Výzkum se hlavně soustředil na to, co vlastně sami pracovníci považují za dysfunkce a jak moc je zatěžují. Teoretické poznání práce staví hlavně pracích Mertona, Gouldnera a Croziera. Těžištěm práce je pak výzkum úředníků pracující ve státní byrokratické instituci. Data jsou získávána pomocí polostrukturovaných rozhovorů a dotazníků. Závěry práce by tak mohly napomoct osvětlit, proč stále přetrvávají některé problémy byrokratických organizací, popřípadě jak se s nimi vypořádat. Analýza dat ukazuje, že úředníci jsou schopni ukázat na určité dysfunkce v rámci své agendy, nicméně ale většinou nemají pocit, že by jimi byli příliš zatěžováni. Zároveň se ukazuje, že to, co musejí dělat, vnímají jako svoji práci a zbytečně se nesnaží v ní hledat nedostatky. Pro optimalizaci fungování byrokratické struktury je spíše zapotřebí externího zásahu. Neboť pracovníci uvnitř velmi často nemají pocit, že se s problémem potýkají a když, tak si ho dokáží racionalizovat.
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of this work was to investigate the relation between officials and dysfunctions that are related to bureaucratic principles, namely the bureaucratic principles on which the institution they work for is built. Research has focused on two questions. The first is what officials themselves consider dysfunction and the second is how the dysfunctions bother them. The theoretical theses are based on the work of Merton, Gouldner and Crozier. This work is focused on the examination of officials working in a state bureaucratic institution. These data were obtained using semi-structured interviews and questionnaires. The conclusions of the work could show why some problems of bureaucratic organizations still exist and the conclusions of the work could also show how these problems can be managed. Data analysis shows that officials are able to recognize some dysfunctions within their agenda, but officials do not usually feel that these dysfunctions bother them. It turns out that officials do what they have to do and they do not try to find deficiencies in their job. External intervention is therefore needed to optimize the operation of the bureaucratic structure because insiders can rationalize the problem.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Rudolf Tkáč 1.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Rudolf Tkáč 161 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Rudolf Tkáč 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Rudolf Tkáč 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Sládek 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Mlynář 640 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB