velikost textu

Analýza mediálního obrazu počítačové hry This War of Mine

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza mediálního obrazu počítačové hry This War of Mine
Název v angličtině:
Analysis of the media coverage of computer game This War of Mine
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Martina Janoušková
Vedoucí:
Mgr. Lukáš Kolek
Oponent:
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Id práce:
191089
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
počítačové hry|etika|This War of Mine|rámcová analýza|online média
Klíčová slova v angličtině:
computer games|ethics|This War of Mine|frame analysis|online media
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Analýza mediálního obrazu počítačové hry This War of Mine se zabývá způsobem referování o hře This War of Mine v odlišně zaměřených anglickojazyčných online médiích. Počítačové hry s válečným zaměřením představují pro své hráče významný zdroj informací o daném konfliktu. Samotné zobrazení konfliktu je však mnohdy zjednodušující či přímo potlačuje morální a etické otázky s ním spojené. Hra This War of Mine se stala první komerčně úspěšnou válečnou počítačovou hrou, která svůj profil naopak na těchto morálních a etických otázkách postavila a hráči představuje vojenský konflikt z pohledu civilisty. Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem byly tyto skutečnosti reflektovány v médiích, která o této hře psala. V teoretické části jsou nastíněny základy etiky počítačových her a jejich způsob zobrazení válečných konfliktů, v krátkosti jsou zde také představeny nejznámější hry tohoto žánru a diskuze o vlivu zobrazovaného násilí na hráče. Další kapitola obsahuje seznámení s hrou This War of Mine, na níž jsou poté aplikovány koncepty, jež byly představeny v předchozích kapitolách. Praktická část práce prostřednictvím rámcové analýzy přibližuje způsob, jakým bylo skrze články zveřejněnými na serverech zaměřených na hry a serverech, jež se primárně této tematice nevěnují, o hře referováno. Analýza se přitom zaměřuje především na otázku, jakým způsobem články reflektovaly etickou rovinu hry.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis Analysis of the media coverage of computer game This War of Mine addresses the way of referring about the game This War of Mine in online media of different orientation and in the English language. For their players, computer games focused on war present an important source of information about the given conflict. However, the presentation of the conflict is way too often very simplifying, and sometimes it even suppresses the moral and ethical questions related to it. This War of Mine has become the first commercially successful computer war game which is, on the contrary, based on these moral and ethical questions, and it offers the war conflict from a civilian’s point of view. This thesis aims to analyse how these facts were reflected in media that wrote about this game. In the theoretical part, there are basics of computer games‘ ethics outlined, briefly the most famous games of this genre are introduced, and there is also a discussion about the influence of graphical violence on players. The next chapter brings detailed information about the game This War of Mine which is then analysed by applying the concepts which were explained in previous chapters. The practical part of the thesis uses the frame analysis to clarify the way of referring to the game on the game-oriented servers on the one side and on the servers which are not specialised to computer games on the other side. The analysis is focused primarily on the question of how the articles reflected the ethical dimension of the game.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Janoušková 1.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Janoušková 344 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Janoušková 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Janoušková 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lukáš Kolek 455 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 153 kB