velikost textu

„Jeden za všechny a všichni za jednoho, ale musí to dávat smysl“ Etnografie fanoušků mažoretkového sportu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Jeden za všechny a všichni za jednoho, ale musí to dávat smysl“ Etnografie fanoušků mažoretkového sportu
Název v angličtině:
"All for one, one for all, but it needs to make sense" Etnography of majorettes sport fans
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Soukup
Vedoucí:
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Id práce:
191087
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fanoušci, hierarchie, emoce, konflikt, socializace, mažoretkový sport, baton twirling
Klíčová slova v angličtině:
fans, hierarchy, emotions, conflicts, socialization, majorettes sport, baton twirling
Abstrakt:
Abstrakt Mažoretkový sport je sportovním odvětvím se specifickým fanouškovským zázemím. Fanouškovská komunita je převážně tvořena rodiči a podporujícími přáteli sportujících dětí. Tento sport představuje významné socializační prostředí pro sportující děti i jejich rodiče a přátele – fanoušky. Sociální status a role fanoušků v komunitě jsou podmíněny symbolickým kapitálem v podobě zkušeností a vědění „jak na to“. V tréninkovém i v soutěžním období vzniká ve skupině sledovaných fanoušků proměnlivá hierarchie, která poskytuje členům komunity střídavě dominantní a subordinované postavení. Obměna na pomyslné roli „vůdce“ ve fanouškovské societě přináší četné emoce a zpravidla krátkodobé konflikty v sociálních interakcích. V jiných situacích se hierarchie nevytváří a členové skupiny se vnímají rovnocenně a podporují se navzájem v dosažení společného cíle. Výzkumnice byla vystavena působení jí známého sportovního prostředí, emocí a napětí v něm a oddělila svoje osobní vjemy, postoje a předsudky s cílem korektní reflexivity ve výzkumu. Etnografický výzkum sportovní skupiny, respektive jejího fanouškovského zázemí, umožnil detailnější vhled do světa hierarchie, emocí a napětí sociálních vazeb fanoušků tohoto sportu při zachování etického přístupu. Klíčová slova: fanoušci, hierarchie, emoce, konflikt, socializace, mažoretkový sport
Abstract v angličtině:
Abstract Baton twirling is a sport industry with a specific fan base. The fan community typically consists of parents and supporting friends of the baton twirling children. Baton twirling represents a significant socializing environment for both children and their enthusiastic parents and friends – fans. The social status and the role of fans within this community are subject to a symbolic capital in the form of experience and knowledge of “how-to-do-it”. During the training and competition period, the hierarchy is changing within the group of fans that were monitored, which provides the community members with either a dominant or, alternate, subordinate position. The changing of the “leaders” in the role of the fans’ base brings along high emotions and usually also short-term conflicts in social interactions. In other situations, a hierarchy is not created and the group members perceive each other as equal and support each other in the achievement of their common goal. The researcher has been exposed to the environment she describes and to the emotions and tensions existing therein, and she has separated her own personal perceptions, attitudes and biases with the aim to correctly reflect her experience in the research. The ethnographic research of an athlete's group, or its fans' base, respectively, has enabled a detailed insight into the world of hierarchy, emotions and tensions existing within the social relationships amongst the fans of the sport while maintaining an ethical approach. Key words: fans, hierarchy, emotions, conflicts, socialization, baton twirling
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Soukup 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Soukup 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Soukup 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. 265 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. 152 kB