velikost textu

Filled pauses in learner and native English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filled pauses in learner and native English
Název v češtině:
Vyplněné pauzy v žákovské a rodilé angličtině
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Pylypiuk
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Gráf
Oponent:
Mgr. Lucie Jiránková
Id práce:
191076
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
pauze|pauzologie|vyplněné pauzy|fenomén váhavosti|korpus|metodologie|postup značkování|korpusová lingvistika|osvojování druhého jazyka|korpus žáků|LINDSEI|LOCNEC.
Klíčová slova v angličtině:
pause|pausology|filled pauses|hesitation phenomenon|corpus|methodology|procedure of coding|corpus linguistics|second language acquisition|learner corpus|LINDSEI|LOCNEC.
Abstrakt:
Vyplněné pauzy v žákovské a rodilé angličtině Abstrakt Tato bakalářská práce analyzuje vyplněné pauzy jako jev váhání v řeči rodilých a pokročilých mluvčích anglického jazyka. Cílem práce je prozkoumat fenomén vyplněných pauz, konkrétně vztah mezi pozicemi vyplněných pauz ve větách a rolí, které nesou. Jedním ze záměru práce je analýza vyplněných pauz jako strategie řízení řeči. Srovnávací mezi jazyková analýza bude jednou z hlavních metod používaných v práci. Výzkum je založen na korpusu LOCNEC, který je vybudován na transkripcích rozhovorů s rodilými mluvčími angličtiny a na paralelním korpusu LINDSEI_CZ, který obsahuje transkripce projevů českých studentů angličtiny. Pro účely výzkumu byli z každého korpusu náhodně vybráni 5 mluvčí. Jejich přepsaná řeč byla zkoumána pro případy vyplněných pauz, ty, které jsou analyzovány v práci, jsou následující: er, erm, eh, em a mm. Velikost přepsaných rozhovorů v LOCNEC je 9 261 tokenů a v LINDSEI_CZ – 10 048 tokenů. Ve studii bylo identifikováno 1 324 případů použití vyplněných pauz v rodilé a žákovské angličtině: 656 výskytů vyplněných pauz v analyzované datové sadě LOCNEC a 668 v LINDSEI_CZ. Výsledky výzkumu poskytují informace o distribuce vyplněných pauz, frekvence jejich jednotlivých výskytů, o konkrétních pozicích zmíněných pauz ve větě a jejich vztahu k syntaktickým frázím. Výskyty vyplněných pauz byly klasifikovány na základě jejich pozice ve větě podle kódovacího systému popsaného v kapitole o metodice. V současné studii bylo zjištěno, že existuje tendence mezi nerodilými mluvčími angličtiny používat spíše vyplněné pauzy v rámci věty než na začátku ve srovnání s rodilými mluvčími. Také existuje rozdíl v typu vyplněných pauz, které rodilí a žáci mají tendenci používat častěji. Tato práce může být užitečná pro budoucí zkoumání různých hezitačních prostředků nebo pro další zkoumání pozic vyplněných pauz v rodilí a žákovské řeči. Klíčová slova: pauze, pauzologie, vyplněné pauzy, fenomén váhavosti, korpus, metodologie, postup značkování, korpusová lingvistika, osvojování druhého jazyka, korpus žáků, LINDSEI, LOCNEC.
Abstract v angličtině:
Filled pauses in learner and native English Abstract Current BA thesis targets to study filled pauses as a hesitation phenomenon in the speech of native and advanced non-native speakers of English. The aim of the thesis is to investigate the phenomenon of filled pauses, specifically the relation between the positions of the filled pauses in the sentences and clauses, and the roles they carry. One of the objectives of the work is to analyse filled pauses as a speech management strategy. Comparative interlanguage analysis is going to be one of the main methods employed in the paper. The research is based on the corpus LOCNEC, which is based on the transcriptions of interviews with native speakers of English and on the parallel corpus LINDSEI_CZ, which contains transcriptions of speech of Czech learners of English. For the purpose of the research, from each corpus were randomly selected 5 speakers. Their transcribed speech was examined for the instances of filled pauses, the ones that are analysed in the work are the following: er, erm, eh, em and mm. The size of the transcribed interviews in LOCNEC is 9,261 tokens, and in LINDSEI_CZ it comprises 10,048 tokens. In the study were identified 1,324 instances of filled pauses’ use in the native and learner English: 656 occurrences of FPs in the analysed LOCNEC dataset and 668 in the LINDSEI_CZ one. The results of the research provide with information about the distribution of the FPs, frequency of their individual occurrences, concrete positions of mentioned FPs in the sentence and their relation to syntactical phrases. The FPs’ occurrences were classified on the basis of their sentence position according to the coding system described in the methodology chapter. In the current study was found that there is a tendency amongst the learner speakers of English to use filled pauses within clauses rather than at the beginning, comparing to the native speakers. Also, there is a difference in the types of filled pauses that native and learner speakers tend to use more often. This thesis can be useful for future research of different hesitation markers or for further research of filled pauses’ positioning in native and learner speech. Keywords: pause, pausology, filled pauses, hesitation phenomenon, corpus, methodology, procedure of coding, corpus linguistics, second language acquisition, learner corpus, LINDSEI, LOCNEC.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Pylypiuk 608 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Pylypiuk 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Pylypiuk 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Gráf 366 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Jiránková 362 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB