velikost textu

Ukončování bezdomovectví v České republice: aplikace modelu Housing First na české prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ukončování bezdomovectví v České republice: aplikace modelu Housing First na české prostředí
Název v angličtině:
Ending homelessness in the Czech Republic: Application of the Housing First model to the Czech environment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Cachová
Vedoucí:
Mgr. Petra Klvačová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavel Pěnkava
Id práce:
191043
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Housing First, Housing Ready, bezdomovectví, bytová nouze, ubytovny, sociální práce, sociální integrace, zákon o sociálním bydlení
Klíčová slova v angličtině:
Housing First, Housing Ready, homelessness, housing crisis, lodging houses, social work, social integration, Law on Social Housing
Abstrakt:
Abstrakt V současné době, kdy v České republice výrazně narůstá počet lidí v bytové nouzi a stále se nedaří vytvořit a prosadit zákon o sociálním bydlení, sem proniká ze západních států model Housing First (Bydlení především). Ten by se mohl stát pro řadu lidí řešením jejich bytové situace a základem pro další zlepšení kvality života. Metoda vznikla v 90. letech v USA především pro lidi bez domova, kteří trpí duševní poruchou a zároveň závislostí na návykových látkách. Pracuje s ideou, že bydlení nemá být odměnou za úspěšné vyřešení životních problémů, nýbrž je něčím, co člověk nezbytně potřebuje, aby mohl začít své potíže řešit. Pokud je člověku poskytnut byt za snížené nájemné, velmi často si jej dokáže s pomocí sociálního pracovníka udržet a získává příležitost věnovat se svým problémům přidruženým k bezdomovectví. Efektivita modelu je zkoumána prostřednictvím experimentálních projektů, v nichž se zjišťuje nejen procento lidí, kteří si bydlení udrží, ale také pozitivní dopady na jejich zdraví či zaměstnanost. S rozšiřováním této metody do Kanady, Evropy a Austrálie jsou však některé principy Housing First obměňovány a model je přizpůsobován místním kontextům. Mnohé projekty využívají jen dílčí prvky modelu. V této bakalářské práci jsou představeny tři české projekty ukončování bezdomovectví: brněnský Rapid Re- Housing, Jarní výzva (uskutečněná v Brně, Liberci, Praze 7 a Benešově) a Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava. Na nich je ukázáno, v čem české projekty vycházejí z amerického konceptu a které prvky jsou naopak specifické pro český kontext. Klíčová slova Housing First, Housing Ready, bezdomovectví, bytová nouze, ubytovny, sociální práce, sociální integrace, zákon o sociálním bydlení
Abstract v angličtině:
Abstract In times such as these, when there is a rapid increase of people facing a housing crisis in the Czech Republic and the attempts to create and enforce the Law on Social Housing, people look at models from the Western countries, such as Housing First. Such models could provide possible solution for the housing situation of many people and also improve the quality of their lives. This particular method appeared in the 1990s USA and was aimed especially for people without homes who suffer from a mental disorder and alcohol or drug addiction at the same time. The main idea is that housing should not be a reward for successful solution of life problems but something that a person needs to start dealing with their troubles. In cases when people are given a place to live for a reduced rent, with the help of a social worker they can very often keep it up and they have the chance to deal with other problems connected to homelessness. The efficiency of the model is explored through experimental projects that do not look only at the percentage of people who are able to keep up their home but also the positive impact on their health or employability. With the spread of this method to Canada, Europe and Australia, certain aspects of Housing First were adapted to local contexts. Many subsequent projects use only certain elements of the original model. This BA thesis introduces three Czech models aiming at ending homelessness: Rapid Re-Housing from Brno, Jarní výzva (Spring Challenge) taking place in Brno, Liberec, Prague 7 and Benešov, and Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava (Conception of Housing and its pilot validation in Ostrava). On these projects it is demonstrated which elements originate in the American concept and which are specific for the Czech environment. Keywords Housing First, Housing Ready, homelessness, housing crisis, lodging houses, social work, social integration, Law on Social Housing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Cachová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Cachová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Cachová 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Klvačová, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Pěnkava 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petr Gallus, Ph.D. 152 kB