velikost textu

Reaktivní agresivní žáci ve školní třídě očima svých pedagogů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reaktivní agresivní žáci ve školní třídě očima svých pedagogů
Název v angličtině:
Reactive aggresive pupils in a classroom of eyes of their teachers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Herzogová
Vedoucí:
doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Id práce:
191041
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra učitelství (28-08)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství náboženství, etiky a filozofie (UT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
agrese, agresivita, reaktivní agresivita
Klíčová slova v angličtině:
aggression, aggressiveness, reactive aggressiventess
Abstrakt:
Má diplomová práce se soustředí na reaktivní agresivitu dětí na základních školách pohledem svých pedagogů. V teoretické části se soustředím na agresi, faktory ovlivňující agresivitu, reaktivní agresivitu a možné reakce pedagoga na reaktivně agresivní chování žáka. Snaží se vypozorovat, jak se učitelé potýkají s touto agresivitou v praxi. Výzkumná část se zabývá analýzou dat na základě výše zmíněných cílů, prostřednictvím dotazníkového šetření.
Abstract v angličtině:
My diploma thesis is focused on reactive aggressiveness of children at primary schools with the view of their teachers. The theoretical part focuses on aggressive, decisive and aggressive behavior. The diploma thesis tries to observe how teachers face aggressive activity in practice. The research part deals with the analysis of data on the above results, through a questionnaire survey.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Herzogová 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Herzogová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Herzogová 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 153 kB