velikost textu

Problematika překladu románu Tarase Antypovyče Chronos

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika překladu románu Tarase Antypovyče Chronos
Název v angličtině:
The issues of translation of Taras Antypovych´s novel Chronos
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Karolina Juráková
Vedoucí:
Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
Oponent:
doc. Tetjana Petrivna Sverdan, CSc.
Id práce:
191015
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Jihovýchodoevropská studia — Východoevropská studia (JVS VES)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlady do češtiny|překlady u zkrajinštiny|teorie překladu|ukrajinská literatura|kritika překladu|Taras Antypovyč
Klíčová slova v angličtině:
translation into Czech|translation from Ukrainian|the theory of translation|Ukrainian literature|the critique of translation|Taras Antypovych
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Problematika překladu románu Tarase Antypovyče Chronos se zabývá detekcí a analýzou překladatelských problémů ve vědeckofantactickém románu současného ukrajinského spisovatele Tarase Antypovyče. Specifickými rysy tohoto díla je téměř naprostá absence reálií, množství neologismů, velký počet „mluvících” vlastních jmen, zastoupení a časté střídání všech funkčních stylů. V první části práce se věnuji charakteristice a podrobné analýze románu Chronos, druhá část je teoreticko praktická a tvoří těžiště této práce. Zabývám se v ní jednotlivými jevy, které se mohou při překladu z ukrajinštiny jevit jako problematické, a to neologismy, slangovými a argotickými výrazy, slovními hříčkami, vulgarismy, vlastními jmény, suržykem, citoslovci a slovy od nich odvozenými a frazeologismy. Teoretický výklad je doprovázen ukázkami z textu románu, jež jsem přeložila do češtiny a doprovodila komentářem. Cílem bylo objasnit překladatelské postupy a předložit jedno či více řešení uvedených problémů. Klíčová slova Taras Antypovyč, Chronos, ukrajinská literatura, překlad, teorie překladu
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis Issues of translation of the novel Chronos of Taras Antypovych focuses on the indication and analysis of various difficult lexical phenomena in the science-fiction novel of contemporary Ukrainian writer Taras Antypovych. Among the specific features of his novel we could name such as almost complete absence of facts, plenty of neologisms, a lot of self-described names, and frequent mixing of different functional styles. The first part of work deals with the characteristic and detailed analysis of the novel Chronos, the second part is both theoretical and practical one that could be considered as the central part of the work. Such phenomena as neologisms, slang and argot, language games, vulgarisms, own names, “surzhik”, phraseological units, interjections, and the words derived from them are considered here as one that may appear problematic in the translation from Ukrainian into Czech. The theoretical explanation is accompanied by examples from the text of the novel which I translated into Czech and supported with comments. The main aim of the work was to clarify the translation process and to present one or more solutions to the problems indicated above. Key words: Taras Antypovych, Chronos, Ukrainian literature, translation, translation theory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Karolina Juráková 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Karolina Juráková 248 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Karolina Juráková 168 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Tetjana Petrivna Sverdan, CSc. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB