velikost textu

Psychohygienické aspekty využívání reálných a elektronických sociálních sítí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychohygienické aspekty využívání reálných a elektronických sociálních sítí
Název v angličtině:
Psychohygienic aspects of using real and electronic social networks
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Vožechová
Vedoucí:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Id práce:
190992
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální sítě|sociální opora|sociální kapitál|Facebook|Instagram
Klíčová slova v angličtině:
social networking sites|social support|social capital|Facebook|Instagram
Abstrakt:
Abstrakt:  Práce  se  zabývá využíváním internetových sociálních sítí (SNS) k vyhledávání sociální opory  prostřednictvím  sdílení  příspěvků  v  rámci  komunikace  one-to-many.  Teoretická  část  se  věnuje  motivaci  využívání  SNS,  osobnostním  charakteristikám  uživatelů,  dopadu  využívání  SNS na vztahy, sociální opoře v prostředí SNS a využívání funkcí komunikace one-to-many.    Empirická  část  se  zaměřuje  na  aktivní  uživatele  sociálních  sítí  ve  věku  18  -  34  let.  Ve  fokusových  skupinách  zjišťuje,  jak  a  kdy  lidé  využívají  SNS  v souvislosti se sociální oporou  a  budováním  sociálního  kapitálu.  Na  výsledky  navazuje  dotazník,  který  zkoumá,  o  jakou  sociální oporu uživatelé žádají a jak vnímají reakce, kterých se jim dostalo.    Klíčová slova:   online sociální sítě - sociální opora - sociální kapitál - Facebook - Instagram    
Abstract v angličtině:
Abstrakt:  The  master  thesis  examines  the  role  of  social  networking  sites  (SNS)  in  searching  social  support  via  sharing  posts  within  one-to-many communication. The theoretical part is devoted  to  the  user  motivation  to  use  SNS,  personal  characteristics of users, the impact of SNS usage  on  relationships,  social  support  in  the  SNS  environment  and  the  use  of  one-to-many  communication functions.    The  empirical  part  focuses  on  SNS  active  users  aged  18  -  34  years.  In  focus  groups  it  examines  how  and  when  people  use  SNS  relating  social  support  and  building  social  capital.  The  results  are  followed  by  a  questionnaire,  which  examines  what  types  of  social  support  users are asking for and how they perceive reactions they received.    Keywords:   social networking sites - social support - social capital - Facebook - Instagram   
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Vožechová 1.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Vožechová 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Vožechová 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Vožechová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 355 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 153 kB