velikost textu

Intervenční péče (krizová intervence) v podmínkách Zdravotnické záchranné služby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Intervenční péče (krizová intervence) v podmínkách Zdravotnické záchranné služby
Název v angličtině:
Intervention Care (Crisis Intervention) in Terms of Emergency Medical Service
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Pikola
Vedoucí:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Gabriela Šivicová
Konzultant:
PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS.
Id práce:
190989
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Krizová intervence|První psychická pomoc|Zdravotnická záchranná služba|Získávání zpětné vazby
Klíčová slova v angličtině:
Crisis intervention|Psychological first aid|Emergency medical service|Feedback gathering
Abstrakt:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje tématu krizové intervence, konkrétněji první psychické pomoci v kontextu Zdravotnické záchranné služby (ZZS). První kapitola teoreticko-přehledové části přibližuje tyto činnosti v obecné rovině, druhá kapitola se věnuje specifikům psychologické práce v rámci ZZS, zatímco třetí kapitola podává zprávu o současném stavu, významu a možnostech zlepšení efektivity poskytovaných služeb. Návrh výzkumu prezentovaný v poslední kapitole se věnuje právě zpětné vazbě a možnostem jejího získávání v oblasti, kde je z podstaty samotné psychické první pomoci velmi důležitá anonymita a jednorázovost služby; získávání zpětné vazby od jejích uživatelů a návazné zkvalitňování péče tedy vyžaduje zvláštní pozornost.
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor's thesis focuses on the topic of crisis intervention, more exactly the topic of psychological first aid in conditions of Emergency medical service (EMS). The first chapter of the theoretical part introduces the topic in general terms, the second chapter describes specifics of psychological work in the EMS, and the third chapter deals with the issue of present state, importance and potential for improvement in effectiveness of the service provided. The study proposal presented in the last chapter also focuses on feedback and options of gathering feedback in an area where, as defined by the core values of psychological first aid, anonymity and one-timeness of the service are very important; gathering of feedback from its users and subsequent quality improvement of the service thus demands special attention.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Pikola 553 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Pikola 130 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Pikola 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Pikola 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 458 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Gabriela Šivicová 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 145 kB