velikost textu

Postoje vybraných pomáhajících profesí k epilepsii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje vybraných pomáhajících profesí k epilepsii
Název v angličtině:
Attitudes of selected helping professions to Epilepsy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Filipová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Olga Havránková
Id práce:
190984
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Epilepsie|postoje a předsudky|epileptické záchvaty|život s epilepsií.|pomáhající profese
Klíčová slova v angličtině:
Epilepsy|attitudes and prejudice|epilepsy seizures|live with epilepsy.|helping profession
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřena na postoje pomáhajících profesí k epilepsii. Cílem teoretické části je přiblížit čtenářům život s epilepsií a zvýšit povědomí o nemoci. Dílčím cílem práce je vyvrátit mýty a předsudky, jejichž následkem často vznikají negativní postoje. Pomáhající profese jsou důležitou součástí v životech osob s epilepsií, jejich rodin i blízkého okolí. Svými postoji ovlivňují mnohé. Právě z tohoto důvodu tvoří hlavní vzorek výzkumu. Teoretická část je koncipována do několika kapitol. V úvodní kapitole jsou definovány základní pojmy důležité pro orientaci v problematice - stereotypy, předsudky, postoje. Dále blíže popsány jejich teorie, funkce a změny. Další kapitoly práce přibližují epilepsii, jak z medicínského, tak ze sociálního hlediska. Jde například o etiologii epilepsie, klasifikaci epileptických záchvatů, diagnostiku a léčbu. Nechybí ani první pomoc při epileptickém záchvatu a role sociálního pracovníka. Diplomová práce dále zahrnuje problematiku sociální stigmatizace a mýty spojené s epilepsií. V širokém měřítku seznamuje s dopady epilepsie na společenský i osobní život. Výzkumná část diplomové práce je vytvořena za pomoci kvantitativní metody. Technikou dotazníkového šetření. Cílem výzkumné části je odhalit, jaké postoje zaujímají vybrané profese k epilepsii. Závěr je tvořen kritickým zhodnocením zpracovaných výsledků a informací načerpaných z odborné literatury.
Abstract v angličtině:
Abstract: The Diploma thesis is focused on attitudes of helping profession to epilepsy. The aim of theoretical part is to introduce life with epilepsy and to increase public awareness of the illness. As a part of the thesis there is refuting myths and prejudices that are often cause of negative attitudes. Helping professions are a main part of life both of epileptics and their families as well their surroundings and their attitudes affect most of it so it is main sample of the research. Theoretical part is divided into few chapters. In the initial chapter there are defined basic concepts important for good orientation in the topic - stereotypes, prejudices and attitudes. Its theories, functions and changes are further described more in detail. Next chapters describe epilepsy from medical and social aspects such as Etiology of epilepsy, epileptic seizures classification, its diagnostics and treatment are mentioned there. First aid during epileptic seizures and role of social workers are not missing. Further diploma thesis covers problematics such as social stigmatization and myths connected with epilepsy. From wider perspective impact of epilepsy on social and personal life is revealed to readers. Research part of the diploma thesis was created by quantitative method using questionnaire survey. The aim of research part of the survey was to reveal attitudes of chosen professions to epilepsy. Conclusion consists of processed results and information gained from professional literature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Filipová, DiS. 2.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Hana Filipová, DiS. 571 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Filipová, DiS. 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Filipová, DiS. 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 465 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Olga Havránková 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 152 kB