velikost textu

Biologické teorie temperamentu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biologické teorie temperamentu
Název v angličtině:
Biological theories of temperament
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marika Řežábková
Vedoucí:
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Luděk Stehlík
Id práce:
190980
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Temperament|neurobiologický základ|Eysenck|Gray|Cloninger|4Elements Inventory|Inventář temperamentu a charakteru|TCI-R
Klíčová slova v angličtině:
Temperament|neurobiological base|Eysenck|Gray|Cloninger|4Elements Inventory|Temperament and Character Inventory|TCI-R
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá teoriemi temperamentu z pohledu jejich propojenosti s biologickou podstatou člověka. V teoretických kapitolách je přiblíženo, jak se přístup ke zkoumání temperamentu vyvíjel v průběhu času, a jsou zde představeny nejvýznamnější biologicky zaměřené teorie počínaje klasickými antickými temperamenty, přes rozlišení osobností podle vydražditelnosti nervové soustavy dle Pavlova, až k moderním teoriím temperamentu Eysencka, Graye a Cloningera. Empirický výzkum je věnovaný testování vzájemných závislostí mezi dotazníky měřícími temperament. Na výzkumném vzorku byly administrovány současně 4Elements Inventory vycházející z teorie živlů a Cloningerův test TCI-R reprezentující biologické přístupy k sledování temperamentu a byla provedena korelační a regresní analýza. Pokud bychom měli přiřadit podle obsahové analýzy nejvíce podobné dimenze obou testů k sobě, očekávali bychom vztahy Vyhýbání nebezpečí a Ohně (negativní), Vyhledávání nového a Vzduchu, Závislosti na odměně a Vody a Perzistence a Země. Jako nejsilnější vztahy se potvrdily vztah Vyhledávání nového a Vzduchu (r = 0.73) a negativní vztah Vyhýbání nebezpečí a Ohně (r = -0.74). Korelace Závislosti na odměně a Vody byla sice také statisticky signifikantní, ale poměrně slabá (r = 0.32). U Perzistence jsme potvrdili signifikantní vztah se Zemí, který je středně silný (r = 0.50). Kromě těchto předpokládaných vztahů se ukázaly jako silné vztah Vyhýbání nebezpečí a Vody (r = 0.69), negativní vztah Vyhledávání nového a Země (r = -0.64) a jako středně silné negativní vztah Vyhýbání nebezpečí a Vzduchu (r = -0.55), vztah Vyhledávání nového a Ohně (r = 0.51) a vztah Perzistence pozitivně s Ohněm (r = 0.45) a negativně s Vodou (r = -0.47). Pohled na tyto vzájemné vztahy nám doplnila analýza subškál TCI-R, ze které šlo snáze odvodit důvod těchto korelací i jiných, které se ve výzkumu objevily. Výzkum potvrdil silnou provázanost temperamentových dimenzí obou testů. Temperamentové dimenze TCI-R dokáží vysvětlit více než 46-67% variance dat 4Elements Inventory. Dimenze 4Elements Inventory vysvětlují 47-65% variance temperamentových dimenzí TCI-R kromě dimenze Závislosti na odměně, u které je to jen 19%. Zároveň se zde neukazuje vztah 4Elements Inventory s charakterovými škálami TCI-R.
Abstract v angličtině:
Abstract: The master thesis deals with theories of temperament from the perspective of their linkages with biological essence of man. In theoretical chapters, it is examined how research of temperament has evolved over time, and there are presented the most important biology- oriented theories, ranging from classical antique temperaments, to Pavlov´s differentiation of personalities according the reactivity of nervous system, and finally to Eysenck's, Gray's and Cloninger's modern theories of temperament. Empirical research is dedicated to the testing of interdependencies between temperamental questionnaires. 4Elements Inventory test based on an element approach theory and Cloninger's TCI-R test representing biological approach in temperament observation were analyzed on a research sample, and correlation and regression analysis was performed. If we have to assign the most similar dimensions of both tests to each other according to content analysis, we would expect relationships between the Harm Avoidance and Fire (negative), Novelty Seeking and Air, Reward Dependency and Water and Persistence and Earth. The relationship of Novelty seeking and Air (r = 0.73) and negative relationship of Harm Avoidance and Fire (r = -0.74) were confirmed as the strongest relationships. The correlation between Reward dependency and Water was statistically significant too, but relatively weak (r = 0.32). In Persistence, we have confirmed a significant relationship with Earth, which is moderately strong (r = 0.50). In addition to these expected relationships have emerged as strong relationship between Harm Avoidance and Water (r = 0.69), negative relationship of Novelty seeking and Earth (r = -0.64) and as moderately strong negative relationship between Harm Avoidance and Air (r = -0.55), relationship of Novelty seeking and Fire (r = 0.51) and relationship between Persistence and Fire (r = 0.45) and negative relationship of Persistence and Water (r = -0.47). A look at these relationships was completed by the TCI-R subscales analysis to better explain the reasons for these correlations, as well as others that have appeared in the research. The research confirmed the strong interdependence of the temperament dimensions of both tests. TCI-R temperamental dimensions can predict more than 46-67% variance of 4Elements Inventory data. 4Elements Inventory dimensions can explain 47-65% variance of TCI-R temperament dimensions except the Reward dependency dimension, which was predicted only in 19%. At the same time, there is no significant relationship between 4Elements Inventory and TCI-R character scales.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marika Řežábková 2.76 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marika Řežábková 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marika Řežábková 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marika Řežábková 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 378 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Luděk Stehlík 578 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 152 kB