velikost textu

Faktory ovlivňující motivaci dětí a dospívajících ke hře na hudební nástroj

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovlivňující motivaci dětí a dospívajících ke hře na hudební nástroj
Název v angličtině:
Factors which influence children´s and adolescent´s motivation for playing musical instrument
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Kratochvíl
Vedoucí:
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladěna Šnoblová
Id práce:
190975
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
motivace|hra na hudební nástroj|hudební vývoj
Klíčová slova v angličtině:
motivation|playing a musical instrument|musical development
Abstrakt:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá faktory, které ovlivňují motivaci ke hře na hudební nástroj u dětí a dospívajících. Tyto faktory vyplývají z obecných teorií motivace. Ukazuje se, že jednotlivé faktory spolu navzájem interagují a dohromady tvoří dynamický systém faktorů, které ovlivňují motivaci ke hře na hudební nástroj a ta často ovlivňuje je. Návrh výzkumu je zaměřen na porovnání míry motivace žáků s edukačním stylem jejich učitele hudby. Zároveň bude porovnána míra motivace žáků ZUŠ a konzervatoří. Pro výzkum bude použit náš vlastní dotazník motivace ke hře na hudební nástroj a dotazník „Žák o učiteli hudby“.
Abstract v angličtině:
Abstract: The topics of this bachelor thesis are factors which influence children and adolescents´ motivation for playing a musical instrument. These factors follows general theories of motivation. It seems that individual factors create a dynamic system of factors which influence motivation for playing a musical instrument, which often also influences these factors at the same time. The proposed research aims at comparing motivation for playing a musical instrument of pupils to an educational style of music teacher. At the same time extent of motivation of pupils of public elementary musical schools and students of conservatories will be compared. Our own Questionaire of motivation for playing a musical instrument and a modified questionaire „Pupil about teacher of music“ will be used for a purpose of our research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Kratochvíl 454 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Kratochvíl 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Kratochvíl 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 430 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladěna Šnoblová 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 123 kB