velikost textu

Informační chování středoškolských učitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační chování středoškolských učitelů
Název v angličtině:
Information behaviour of secondary school teachers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Víchová
Vedoucí:
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Id práce:
190960
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učitel|střední škola|informační potřeby|informační chování|průzkum|dotazníkový průzkum|pedagogika|rozhovor
Klíčová slova v angličtině:
teacher|secondary school|information needs|information behaviour|survey|questionnaire|education|interview
Abstrakt:
Abstrakt: Práce se zaměřuje na informační chování učitelů pracujících na středních školách v okolí Hradce Králové. Výzkum probíhal formou dotazníků a doplňkových rozhovorů, je zaměřen na informační potřeby, zdroje, vyhledávání informací a posuzování jejich relevance učiteli. Výzkum probíhal pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů. Šetření je doplněno porovnáním se zahraničními výzkumy podobného zaměření. Výzkum ukázal, že středoškolští učitelé si jsou vědomi svých informačních potřeb a umí je uspokojit, často ale naráží na problém nedostatku času. Klíčová slova: Učitel, střední škola, informační potřeby, informační chování, průzkum, dotazníkový průzkum, pedagogika, rozhovor
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis focuses on information behaviour of secondary school teachers in Hradec Králové area. The research is orientated at information needs, sources, searching and evaluation of information relevance by teachers. Survey includes quetionnaires and interviews. Results are compared with other research in the similar field of study. The research showed that secondary school teachers know their information needs, are able to satisfy their information needs. But they have often problems with lack of time. Key words: Teacher, secondary school, information needs, information behaviour, survey, quetionnaire, education, interview
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Víchová 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Víchová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Víchová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 380 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 152 kB