velikost textu

Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace
Název v angličtině:
Copyright and patent protection of computer programs in the United States of America and in the Czech Republic - analysis and comparison
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Petr Stehlík
Vedoucí:
JUDr. Irena Holcová
Oponent:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Id práce:
190942
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autorské právo, patenty, počítačové programy
Klíčová slova v angličtině:
Copyright, patents, computer programs
Abstrakt:
Abstrakt Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace Počítačové programy jsou ze své povahy specifické předměty, které mají v současném informačním věku vysokou hodnotu. Účelem a cílem této práce je detailní analýza dvou nejvýznamnějších režimů jejich právní ochrany – autorskoprávní a patentové ochrany. Těmto dvěma tématům se přitom postupně věnuji nejdříve v kontextu práva Spojených států amerických (USA) a posléze ve vztahu k právu České republiky. V kapitolách o autorskoprávní ochraně se konkrétně věnuji jednotlivým aspektům počítačového programu, jako je zdrojový a strojový kód, grafické uživatelské rozhraní, struktura a funkce počítačového programu, a tomu, zda a za jakých podmínek jsou tyto aspekty počítačového programu chráněny. Následně se podmínkám ochrany softwaru věnuji v souvislosti s patenty. Co se týče práva USA, tak nejzásadnějším pramenem práva jsou pochopitelně rozhodnutí tamních soudů, ve kterých je podoba a podmínky ať už autorskoprávní či patentové ochrany počítačových programů detailně rozebírána. V kapitolách týkajících se ochrany počítačových programů v České republice (konkrétně v souvislosti s autorskoprávními aspekty tohoto tématu) z velké části vycházím z právních předpisů Evropské unie (EU) a judikatury Soudního dvora EU, jelikož judikatura českých soudů, která by se blíže této problematice věnovala, chybí. Analýzu softwarových patentů zakládám primárně na rozhodovací praxi Evropského patentového úřadu, která je v tomto ohledu nejdostupnějším relevantním zdrojem. Na základě analýzy pramenů práva posléze v předposlední kapitole provádím srovnání zjištěných poznatků o podobě autorskoprávní a patentové ochrany počítačových programů v obou předmětných oblastech. V této souvislosti docházím k závěru, že jakkoli jsou právní řády ČR a USA jako takové obecně velmi odlišné, tak zde rozebíraná ochrana softwaru (a jeho součástí) má v současnosti značně podobnou formu.
Abstract v angličtině:
Abstract Copyright and patent protection of computer programs in the United States of America and in the Czech Republic – analysis and comparison Computer programs in their nature are specific objects which have great value in the current information age. The purpose and aim of this thesis is to conduct a detailed analysis of the two most important regimes of their legal protection – copyright and patent protection. I cover both of these topics in the context of the law of the United States of America (USA) first and then in relation to the law of the Czech Republic. In the chapters about copyright protection, I specifically describe the individual aspects of a computer program, such as source and object code, graphical user interface, structure and functions of a computer program and whether and under what conditions these aspects of a computer program are protected. After that I analyse the conditions of a computer program´s protection in connection with patents. As to the law of the USA, the most important source of law are understandably decisions of local courts in which the form and conditions of both copyright and patent protection of computer programs are described in a detailed manner. In the chapters which concern legal protection of computer programs in the Czech Republic (specifically in connection with copyright aspects of this topic) I mainly refer to the legislation of the European Union (EU) and the case law of the Court of Justice of the EU, since the case law of the Czech courts which would cover this topic is lacking. My analysis of software patents is primarily based on the case law of the European patent office which is the most available relevant source in this regard. Based on the analysis of the sources of law I perform a comparison of the learned knowledge about the form of the copyright and patent protection of computer programs in the both subject areas in the penultimate chapter of this thesis. In this connection I conclude that no matter how different the legal systems of the Czech Republic and the USA themselves are different, the legal protection of software (and its components) described herein is quite similar in both regions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petr Stehlík 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petr Stehlík 215 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petr Stehlík 191 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Irena Holcová 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 207 kB