velikost textu

Suicidální myšlenky adolescentů: analýza zpráv z hovorů krizové linky se zaměřením na rizikové faktory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Suicidální myšlenky adolescentů: analýza zpráv z hovorů krizové linky se zaměřením na rizikové faktory
Název v angličtině:
Suicidal thoughts of adolescents: an analysis of reports from crisis helpline calls focusing on risk factors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Vondráčková
Vedoucí:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Gabriela Šivicová
Id práce:
190940
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rizikové faktory suicidality|adolescence|sebevražedné myšlenky|dětská krizová linka
Klíčová slova v angličtině:
suicide risk factors|adolescence|suicidal thoughts|children’s crisis helpline
Abstrakt:
Práce představuje problematiku rizikových faktorů sebevražedného myšlení a chování u adolescentů. První část nabízí literární přehled sestavený z odborných zdrojů zaměřených na toto téma. Autorka nejprve poukazuje na vysoké a neklesající počty sebevražd dospívajících v České republice a stručně vymezuje období adolescence a jednotlivé formy i metody sebevražedného chování. Následně se detailně věnuje jednotlivým rizikovým faktorům z oblasti demografických charakteristik, klinických údajů, rodinného prostředí a interpersonálních vztahů, které jsou v literatuře spojovány se zvýšenou pravděpodobností suicidality u adolescentů. Závěrem je sebevražedná tematika představena v kontextu dětské krizové linky. Empirická část práce předkládá výzkum, jehož cílem je prostřednictvím analýzy zpráv z hovorů se sebevražednou tematikou uskutečněných na dětské krizové lince zmapovat životní okolnosti, které u volajících mohly přispět k rozvoji sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování. Výzkum využívá kvalitativní i kvantitativní metody a věnuje pozornost také aspektům suicidality a jejím rozdílům mezi pohlavím. Důležitou součástí empirické části je diskuse, ve které autorka vyzdvihuje přínosy získaných dat z anonymní krizové linky, zároveň ale kriticky hodnotí úskalí s nimi spojená.
Abstract v angličtině:
This paper aims to provide insight into the risk factors contributing to suicidal ideation and behavior among adolescents. First, the author overviews the extant academic literature on the subject. She highlights the persistently high incidence of suicide among young people in the Czech Republic and briefly defines the stages of adolescence as well as the particular forms and methods of suicidal behavior. Subsequently, the author discusses in detail individual aspects of demographics, clinical data, familial environments and interpersonal relationships that the academic literature associates with an increased risk of suicidality among adolescents. Concluding the overview, the author sets the topic of suicide into the context of a children’s crisis helpline. The author goes on to present an empirical analysis of reports documenting suicidal calls made to a children’s crisis helpline. She uses both qualitative and quantitative methods to identify particular life circumstances that may contribute to the development of suicidal ideation and/or behavior, paying attention to distinct aspects of suicidality and to gender differences. As part of her analysis, the author critically evaluates the benefits and pitfalls associated with the use of data obtained from an anonymous crisis helpline.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Vondráčková 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Vondráčková 223 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Vondráčková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Vondráčková 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Gabriela Šivicová 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 152 kB