text size

Vliv sebeměření na motivaci k pohybovým aktivitám a chování skupiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Vliv sebeměření na motivaci k pohybovým aktivitám a chování skupiny
Titile (in english):
The influence of self-tracking on the motivation to physical activity and behavior of the group
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Marta Pavlíčková
Supervisor:
Mgr. Jakub Fiala
Opponent:
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Thesis Id:
190932
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Study programm:
Information Studies and Librarianship (B7201)
Study branch:
Information Studies and Librarianship (INSK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
04/09/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Sebeměření|sebeměřící zařízení|Fitbit|gamifikace|sociální motivace|skupinová dynamika
Keywords:
Self-tracking|life-logging|self-tracking device|wearables|Fitbit|gamification|social motivation|group dynamics
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o sebeměření (self-tracking), tedy praxi sběru, zaznamenávání a vyhodnocování dat o sobě samém pomocí digitálních technologií. Cílem práce je popsat uživatelskou zkušenost se sebeměřením a dopady na motivaci k pohybovým aktivitám a chování ve skupině. Teoretická část přináší vhled do sociálně-psychologické stránky problematiky a charakteristiku konkrétního sebeměřícího zařízení značky Fitbit, včetně jeho mobilní aplikace. V praktické části jsou prezentovány výsledky kvalitativního výzkumu. Tento výzkum byl realizován formou strukturovaných rozhovorů se skupinou šesti osob, které provádějí sebeměření právě pomocí zařízení Fitbit.
Abstract:
Abstract This bachelor thesis deals with self-tracking, that implies practice of collecting, recording and analyzing data about oneself through digital technologies. The aim of this thesis is to describe the user's experience of self-tracking and the impact of motivation to the physical activity and behavior. The theoretical part brings insight to the social-psychology part of this problem and feature of the specific self-tracking device Fitbit including its mobile application. The results of the qualitative research are presented in the practical part. This research was performed by structured interviews with a six-member group, who do self-tracking by Fitbit devices.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Marta Pavlíčková 759 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Marta Pavlíčková 296 kB
Download Abstract in czech Bc. Marta Pavlíčková 62 kB
Download Abstract in english Bc. Marta Pavlíčková 59 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jakub Fiala 92 kB
Download Opponent's review PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 481 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB