velikost textu

Vliv sebeměření na motivaci k pohybovým aktivitám a chování skupiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv sebeměření na motivaci k pohybovým aktivitám a chování skupiny
Název v angličtině:
The influence of self-tracking on the motivation to physical activity and behavior of the group
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marta Pavlíčková
Vedoucí:
Mgr. Jakub Fiala
Oponent:
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Id práce:
190932
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sebeměření|sebeměřící zařízení|Fitbit|gamifikace|sociální motivace|skupinová dynamika
Klíčová slova v angličtině:
Self-tracking|life-logging|self-tracking device|wearables|Fitbit|gamification|social motivation|group dynamics
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o sebeměření (self-tracking), tedy praxi sběru, zaznamenávání a vyhodnocování dat o sobě samém pomocí digitálních technologií. Cílem práce je popsat uživatelskou zkušenost se sebeměřením a dopady na motivaci k pohybovým aktivitám a chování ve skupině. Teoretická část přináší vhled do sociálně-psychologické stránky problematiky a charakteristiku konkrétního sebeměřícího zařízení značky Fitbit, včetně jeho mobilní aplikace. V praktické části jsou prezentovány výsledky kvalitativního výzkumu. Tento výzkum byl realizován formou strukturovaných rozhovorů se skupinou šesti osob, které provádějí sebeměření právě pomocí zařízení Fitbit.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with self-tracking, that implies practice of collecting, recording and analyzing data about oneself through digital technologies. The aim of this thesis is to describe the user's experience of self-tracking and the impact of motivation to the physical activity and behavior. The theoretical part brings insight to the social-psychology part of this problem and feature of the specific self-tracking device Fitbit including its mobile application. The results of the qualitative research are presented in the practical part. This research was performed by structured interviews with a six-member group, who do self-tracking by Fitbit devices.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marta Pavlíčková 759 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marta Pavlíčková 296 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marta Pavlíčková 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marta Pavlíčková 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Fiala 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 481 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB