velikost textu

Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Název v angličtině:
Arbitration before the Arbitration Court Attached to the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Andrea Grivalská
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
190897
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozhodčí řízení, Rozhodčí soud, Řád RS
Klíčová slova v angličtině:
Arbitration, Permanent Arbitratiou Court, Arbitration rules
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce „Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky“ se zabývá především právní úpravou rozhodčí řízení vedeného před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“). Těžištěm této práce je pojednání zejména o úpravě obsažené v Řádu Rozhodčího soudu, který obsahuje poměrně komplexní úpravu pravidel pro vedené rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem a rovněž o právní úpravě obsažené v zákoně č. 216/1994 Sb., o o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v aktuálním znění. Při pojednání o problematice rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem nebyl opomíjená ani rozsáhlá rozhodovací praxe obecných civilních soudů a odborná literatura. Rigorózní práce si dala za cíl nejen popis rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem, ale rovněž jejím cílem bylo zaměřit se i na aktuální problémy související s tímto řízení a se současnou právní úpravou; současně bylo cílem nabídnout vlastní úvahu ohledně problematických témat a tak, kde to bylo alespoň trochu možné, najít východisko. Obsahem práce je pojednání o instituci rozhodčího řízení, o druzích rozhodčího řízení, dále o Rozhodčím soudu, jeho orgánech a o jeho fungování. Dále není opomenuto ani pojednání o funkci rozhodce, tj. o otázkách náležitostí na výkon funkce rozhodce, o povinnostech a právech rozhodce a současně o námitce podjatosti rozhodce. Práce se rovněž věnuje některým etickým otázkám, které jsou spojeny s výkonem funkce rozhodce. Dále práce představuje rozhodčí řízení jako celek, tj. zásady, na kterých rozhodčí řízení stojí, dále instituty, které jsou rozhodčímu řízení vlastní, přes samotný postup v rozhodčím řízení. Čtenáři je tak nabídnut komplexní přehled možných postupů v rámci rozhodčího řízení a většiny institutů, které jsou pro rozhodčí řízení běžné. V této práci je rovněž řešena i otázka ukončení rozhodčího řízení, přičemž kapitola 12. se věnuje stručně i otázce zrušení rozhodčího nálezu a jeho přezkumu. Stručně jsou rovněž představeny i další speciální durhy rozhodčího řízení (jako např. rozhodčí řízení on-line). Domnívám se, že práce může případnému čtenáři nabídnout komplexní náhled do problematiky rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem; pokud by se nicméně našly otázky, na které tato práce nenabízí čtenáři komplexní odpověď, nabídne tato práce čtenáři základ pro jeho bádání, jelikož je zpracována z velkého množství odborné literatury a článků, které jsou v hojné míře v práci citovány a je tak možné si pro vlastní potřeby tuto literaturu a další zdroje dohledat.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorous thesis, entitled “Arbitration before the Arbitration Court Attached to the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech Republic”, deals primarily with the legal regulation of arbitration proceedings before the Arbitration court attached to the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech Republic (hereinafter referred to as the “Arbitration Court”). The main focus of this work is on the ongoing debate in respect of the regulation contained in the Arbitration Rules issued by Arbitration Court, which contains a rather complex regulation of the rules for the arbitration proceedings before the Arbitration court, as well as on the legal regulation contained in Act No. 216/1994 Coll., on arbitration and the enforcement of arbitral awards, as amended. While preparing this thesis on the issue of arbitration before the Arbitration Court, I paid close attention to both the extensive body of case law and the ideas put forth in professional literature. The aim of this rigorous work was not only to describe arbitration proceedings before the Arbitration Court, but also to address issues currently being discussed that are related to this procedure and current legislation; at the same time, another goal was to offer an opinion on problematic issues and, where possible, to offer possible solutions. This thesis provides a summary of the information concerning the institution of arbitration proceedings in the Czech Republic, the types of available arbitration, the history of the Arbitration Court, its bodies and how it functions. In addition, it considers the arbitrator's function, i.e. questions on the performance of the arbiter's duties, the obligations and rights of the arbitrator, and at the same time the objection to arbitrariness. This thesis also deals with some ethical issues that are connected with the performance of the function of the arbitrator. In addition, this thesis introduces arbitration proceedings as being complex proceedings, including the principles on which arbitration proceedings are based and connected procedures. This thesis offers its readers a comprehensive overview of the various types of arbitration procedures that are available in the Czech Republic and the most common issues that are subject to arbitration proceedings in the Czech Republic. This work also deals with the question of the termination of an arbitration procedure, while chapter 12 deals briefly with the question of the annulment and review of an arbitration award. Other special kinds of arbitration (such as on-line arbitration) are also briefly presented. I believe that this thesis may offer its potential readers a comprehensive overview of the issues connected with arbitration proceedings brought before the Czech Arbitration Courts; however, if there are any questions for which this thesis does not provide its readers a comprehensive answer, this work will undoubtedly provide them with a strong foundation from which they may conduct their further research. This is because this work was compiled from a large number of professional pieces of literature and articles which are often quoted in this thesis and such literature may thus be referenced for the readers’ own purpose.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Grivalská 1.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Grivalská 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Grivalská 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 558 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB