velikost textu

Fragmentum praebendarum. Komentovaná kritická edice a překlad rukopisu svatojiřských kanovníků ze 14. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fragmentum praebendarum. Komentovaná kritická edice a překlad rukopisu svatojiřských kanovníků ze 14. století
Název v angličtině:
Fragmentum praebendarum. Commented critical edition and translation of the manuscript of the canons of St. George in Prague from the 14th century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karel Pacovský
Vedoucí:
doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Id práce:
190874
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Humanitní vědy (N6145)
Obor studia:
Latinská medievistika — Překladatelství: čeština - němčina (LM PCN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
středověk|latina|rukopis|kritická edice|překlad|svatojiřský klášter|svatojiřští kanovníci
Klíčová slova v angličtině:
Middle Ages|Latin|manuscript|critical edition|translation|St. George's Convent in Prague|St. George’s canons
Abstrakt:
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá rukopisem svatojiřských kanovníků ze 14. století, který je znám pod názvem Fragmentum praebendarum (Praha, Národní knihovna ČR, sign. XIII A 2). Rukopis zmiňuje mnoho osob spojených s kostelem svatého Jiří na Pražském hradě, uvádí detaily z jeho liturgického provozu a zaměřuje se především na svatojiřské kanovníky, jejich povinnosti a příjmy. Od 18. století je proto považován za cenný pramen pro poznání historie svatojiřského kostela a přilehlého kláštera benediktinek, avšak dosud byl dostupný pouze v edici z roku 1785. Předkládaná edice kodexu a jeho vůbec první překlad do češtiny přinášejí identifikaci řady uvedených osob, lokalit i citátů, a tak společně s fyzickým popisem a obsahovým rozborem rozšiřují naše poznání ohledně vzniku samotného rukopisu, každodennosti svatojiřského kostela v pozdním středověku i vztahu mezi mužským společenstvím kanovníků a ženskou komunitou benediktinek, které společně užívaly kostel svatého Jiří uprostřed pražské královské rezidence.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis analyzes the manuscript of the canons of St. George's church in Prague Castle from the 14th century called Fragmentum praebendarum (Prague, Czech National Library, sign. XIII A 2). The manuscript mentions many people related to St. George’s church, contains many details about its liturgical life, and is especially focused on St. George’s canons, their duties, and their benefices. Since the 18th century, the manuscript has been considered a valuable source for the history of St. George’s church and the adjoining convent of Benedictine nuns, but so far, it has only been available in an edition from 1785. The new edition of the codex and its first Czech translation helps to identify many mentioned persons and places, as well as cited quotes. Together with its physical description and content analysis it broadens our knowledge about the origin of this manuscript, about the life in St. George’s church during later Middle Ages and about the relationship between the male community of St. George’s canons and the female convent of Benedictine nuns that together shared this church in the royal residence of Prague.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Pacovský 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Pacovský 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Pacovský 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 365 kB