velikost textu

Aktivační programy se zaměřením na kognitivní funkce pro seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivační programy se zaměřením na kognitivní funkce pro seniory
Název v angličtině:
Activation programs focusing on cognitive functions for seniors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Sedláčková
Vedoucí:
PhDr. Daniel Heller
Oponent:
Mgr. Lucia Hrešková
Id práce:
190856
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aktivizační programy|senioři|trénink|kognitivní funkce|stárnutí
Klíčová slova v angličtině:
Activation programs|seniors|training|cognitive functions|aging
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá aktivačními programy pro seniory. Literárně přehledová část je rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole se práce věnuje aktivizaci a aktivačním programům obecně, poté představuje druhy aktivizačních programů a uvádí konkrétní informace k jednotlivým druhům aktivit. Druhá kapitola pojednává o tréninku kognitivních funkcí, jeho specificích u seniorů s kognitivní poruchou, dále je zde představena společnost ČSPTMJ a následně rozebírá výzkumy zkoumající efektivitu tréninku kognitivních funkcí. V části návrhu výzkumu je vytvořena kvantitativní studie zkoumající efektivitu dvou forem kognitivního tréninku, administrovaného písemně, nebo na počítači. Metody pomáhající k ověření hypotéz jsou test MMSE a škála CPQ.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the activation programs for seniors. The theoretical section is divided into two chapters. In the first chapter, the thesis deals with activation and activation programs in general, after that it presents the types of activation programs and presents specific information about individual types of activities. The second chapter deals with cognitive function training, its specifics in seniors with cognitive disorder, the CSPTMJ is presented here, and then it analyzes the research examining the effectiveness of cognitive function training. In the design section of the research, a quantitative study is being done to examine the effectiveness of two forms of cognitive training, administrated in writing or on a computer. Methods to help verify hypotheses are MMSE and CPQ.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Sedláčková 567 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Sedláčková 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Sedláčková 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Daniel Heller 577 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucia Hrešková 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 101 kB