velikost textu

Využitelnost koučování v sociální práci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využitelnost koučování v sociální práci
Název v angličtině:
Using of coaching in social work.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Novotná
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Petr Vojtíšek
Oponent:
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Id práce:
190811
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čeština: sociální práce|případová práce|koučování|sociální pracovník|kouč|klient
Klíčová slova v angličtině:
angličtina: social work|case work|coaching|social worker|coach|client
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Bakalářská práce se zabývá fenoménem koučování a jeho možnostmi využití v sociální práci. Celá práce je zaměřena pouze na mikroúroveň sociální práce, proto je pracováno pouze s metodami práce s jednotlivcem. Práce se skládá z teoretické části, která především definuje pojmy přímo související s tématem. Na základě takto zpracovaného je porovnána jejich podobnost. Druhá část – praktická část – práce byla realizována prostřednictvím rozhovorů pomocí návodu s respondenty z oblasti koučování, s respondenty z oblasti sociální práce i s respondenty, u kterých se tato témata potkávají obě. Respondentům byly pokládány otázky ve znění, které koresponduje s jejich prací, tzn. že otázky pro kouče měli upravené znění, tak, by se ptali po podstatě práce s klientem při koučování. Stejně tak pro respondenty z oblasti sociální práci bylo znění otázek přizpůsobeno. Na základě vyhodnocení těchto rozhovorů byla nejen potvrzena podobnost obou oblastí, ale mohly být také přesněji specifikovány podmínky, za kterých je možné koučování v sociální práci využít. Klíčová slova (česky) sociální práce, případová práce, koučování, sociální pracovník, kouč, klient
Abstract v angličtině:
Abstrakt (anglicky): The bachelor thesis deals with the phenomenon of coaching and its possibilities for using in social work. All the work is focused only on the micro level of social work, so it is working with methods of working with the individual. The thesis consists of a theoretical part, which mainly defines concepts directly related to the topic. Then their similarity is compared in accordance with chapters before. The second part – the practical part – was go through with interviews with the coaching respondents, the social work respondents and the respondents, both of whom meet these themes. Respondents were asked questions in the wording that corresponds to their work, that questions for respondents in the field of coaches had a modified wording, so they would ask about the essence of working with the client in coaching. Similarly, for the respondents in the field of social work the wording of the questions was adapted. Based on the evaluation of these interviews, not only the similarity of the two areas was confirmed but also the conditions under which coaching in social work could be used. Klíčová slova (anglicky): social work, case work, coaching, social worker, coach, client
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Novotná 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Novotná 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Novotná 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Petr Vojtíšek 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB