velikost textu

Ženské postavy ve vybraných prózách Josefa Škvoreckého

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženské postavy ve vybraných prózách Josefa Škvoreckého
Název v angličtině:
Women Characters in the Selected Stories of Josef Škvorecký
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Juan Zamora
Vedoucí:
Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Id práce:
190810
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
postava|žena|vypravěč|charakteristika|dialog|Legenda Emöke|Tři příběhy a epilog o Líze|Mirákl|Konec nylonového věku
Klíčová slova v angličtině:
character|woman|narrator|description|dialogue|Emöke|The Miracle Game|The End of the Nylon Age
Abstrakt:
Abstrakt Častým – nikoliv však jediným – způsobem vyprávění próz Josefa Škvoreckého je gramatická 1. os. sg. z pohledu mužské postavy, např. některé z podob Dannyů Smiřických. Podstatnou roli v příběhu však hrají rovněž ženské postavy. Práce si klade za cíl prozkoumat, jak jsou ve vybraných Škvoreckého prozaických dílech ženské postavy utvářeny. Chceme tedy sledovat, v jakém pořadí se o nich dozvídáme informace, jaké pasáže jsou věnovány jejich charakteristice či jaké další údaje obsažené v textu postavy spoluvytvářejí. Vycházíme při tom z literatury o teorii postavy (mj. Hausenblas a Macurová) i z literatury oboru o autorovi (mj. Kosková, Trenský, Solecki). Klíčová slova: Josef Škvorecký, postava, žena, vypravěč, charakteristika, dialog, Legenda Emöke, Tři příběhy a epilog o Líze, Mirákl, Konec nylonového věku
Abstract v angličtině:
Abstract The most frequent — but not the only — way of telling Josef Škvorecký’s prose is with the first grammatical person of the singular from the point of view of a male figure, for example that of one of Danny Smiřický. But female characters also play an important role in the story. The aim of this thesis is to study the way in which female figures are shaped in some Škvorecký’s prose works. Therefore, we want to study the order in which we learn information about them, what passages are devoted to their characteristics or what other data in the text is associated with them. We rely on the literature on the theory of the character (e. g. Hausenblas and Macurová) and on literature about the author (e. g. Kosková, Trenský, Solecki). Key words: Josef Škvorecký, character, woman, narrator, description, dialogue, Emöke, The Miracle Game, The End of the Nylon Age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Juan Zamora 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Juan Zamora 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Juan Zamora 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michael Špirit, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 152 kB