velikost textu

Self-tracking a běhání: sociologická analýza

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Self-tracking a běhání: sociologická analýza
Název v angličtině:
Self-tracking and running: a sociological analysis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Radka Hanzlová
Vedoucí:
Dino Numerato
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Id práce:
190809
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SOC)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
self-tracking|sebemonitorování|analýza dat|teorie užití a uspokojení|online komunity|sdílení dat|běžecké aplikace|sebemonitorovací zařízení|wearables|sociodemografické a bežecké charakteristiky|faktorová analýza|shluková analýza
Klíčová slova v angličtině:
self-tracking|data analysis|uses and gratifications theory|online communities|data sharing|running applications|self-tracking devices|wearables|sociodemographic and running characteristics|factor analysis|cluster analysis
Abstrakt:
Abstrakt: Práce se soustředí na téma self-trackingu, tedy sledování a zaznamenávání dat o sobě samém s využitím digitálních technologií, a to se zaměřením na běžce v ČR. Hlavním cílem práce je prostřednictvím detailní sociologické analýzy popsat českou běžeckou komunitu, a především odpovědět na otázku: Proč běžci praktikují self-tracking a jaký z toho mají užitek? Teoretická část se nejdříve věnuje tématu self-trackingu, poté teorii užití a uspokojení a teorii online komunit. Analytická část je věnována popisu, analýze a interpretaci výsledků vlastního dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo celkem 844 běžců, z nichž 754 praktikuje self- tracking. V rámci výzkumu bylo stanoveno několik hypotéz týkajících se sociodemografické struktury, běžeckých charakteristik, motivace, uspokojení, bezpečnosti. Prostřednictvím explorační faktorové analýzy bylo identifikováno 5 motivů (sebekontrola, orientace na výsledek, sebezlepšování, zvyklost, sociální interakce), které vedou běžce k používání sebemonitorovacích zařízení, přičemž motivy se liší dle pohlaví a běžeckých charakteristik (zkušenost s během, úroveň běžce, frekvence běhání, trenér), jež se zároveň ukazují jako hlavní ovlivňující faktory pro self-tracking obecně. Se self-trackingem úzce souvisí sdílení výsledků v online běžeckých skupinách; v těchto skupinách lze identifikovat různé typy členů dle aktivity (převažují pasivní členové, jimiž jsou častěji ženy) a důvodů ke členství (sociální interakce, osobní rozvoj). V závěru práce představuje typologii běžců z pohledu běžeckých a sociodemografických charakteristik. Práce nabízí první výzkum tématu v ČR a přináší unikátní informace o české běžecké komunitě, které mohou sloužit jako podnět k dalším výzkumům v této doposud neprozkoumané oblasti.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis focuses on self-tracking, which mean monitoring and recording information about oneself using digital technologies and its use by runners in the Czech Republic. The main aim of this thesis is to describe the Czech running community through a detailed sociological analysis, and to answer a question: Why runners use self-tracking and how they benefit from it? The theoretical part firstly deals with the topic of self-tracking itself, then examines the uses and gratifications theory and the theory of online communities. The analytical part is devoted to description, analysis and interpretation of the results of the author’s own survey, in which 844 runners of whom 754 practice self-tracking participated. Several hypotheses concerning sociodemographic structure, running characteristics, motivation, gratifications and safety were formulated. Five key motives (self-control, orientation to result, self-improvement, habit and social interaction) that lead runners to use self-tracking devices were identified through exploratory factor analysis. The motives vary based on gender and running characteristics (experience with running, runner’s level, frequency of running, trainer) that also represent the main influencing factor for self-tracking in general. Self-tracking is closely related to sharing of the results in online running communities and groups. In these groups, it is possible to identify different types of members according to their activity (predominantly passive members, which are more often women) and reason for membership (social interaction, personal development). Finally, the thesis presents the typology of runners in terms of running and sociodemographic characteristics. This thesis offers the first research of this topic in the Czech Republic and provides unique data about the Czech running community, which stimulate further research in this previously unexplored area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radka Hanzlová 2.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Radka Hanzlová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Radka Hanzlová 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Radka Hanzlová 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dino Numerato 764 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB