velikost textu

Besonderheiten der gegenwärtigen Werbesprache im Tagesblatt Bild

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Besonderheiten der gegenwärtigen Werbesprache im Tagesblatt Bild
Název v češtině:
Zvláštnosti současného reklamního jazyka v deníku Bild
Název v angličtině:
Characteristics of Current Language of Advertising in the Daily paper "Bild"
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Svobodová
Vedoucí:
PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Oponent:
Christiane Poimer, Mag. phil.
Id práce:
190800
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B NJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Lingvistika, jazyk reklamy, bulvární tisk, Bild, jazykové prostředky
Klíčová slova v angličtině:
Linguistics, the language of advertising, tabloid, Bild, linguistic devices
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce je věnována problematice německého reklamního jazyka v bulvárním deníku Bild. Klade si za cíl analyzovat reklamní text z hlediska jeho formální a grafické struktury. Práce se zaměřuje na specifické jazykové a typografické prostředky vyskytující se v reklamním textu. Dále se soustředí na využití slovních druhů a jejich zastoupení ve zkoumaných textech. Provedenou analýzou bylo prokázáno pronikání uměleckých prostředků do jazyka reklamy a jeho zaměření na stručnost a výstižnost, které bylo podloženo především zastoupením substantiv, komposit a jednočlenných oznamovacích vět. Práce může sloužit jakožto vhodný podklad pro další jazykové studie reklamních textů či zkoumání jejich specifik. KLÍČOVÁ SLOVA Lingvistika, jazyk reklamy, bulvární tisk, Bild, jazykové prostředky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is dedicated to the problematic of German advertising language in tabloid Bild. It aims to analyze the German advertising language in terms of its formal and graphic structure. It also focuses on the use of specific linguistics and typographic means and their frequency in analyzed texts. The analysis has shown the infiltration of the artistic means in the advertising language and its focus on brevity and simplicity, which was illustrated mainly by the representation of nouns, composites and one- member declarative sentences. This thesis can serve as a suitable basis for further analysis of advertising language and its specifics. KEYWORDS Linguistics, the language of advertising, tabloid, Bild, linguistic devices.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Svobodová 7.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Svobodová 6.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Svobodová 502 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Svobodová 346 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. 436 kB
Stáhnout Posudek oponenta Christiane Poimer, Mag. phil. 339 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Veronika Svobodová 394 kB