velikost textu

Effectiveness of teaching English prosodic features in Czech children

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Effectiveness of teaching English prosodic features in Czech children
Název v češtině:
Účinnost výuky prozodických rysů angličtiny u českých dětí
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Vonzová
Vedoucí:
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Oponent:
Suzanne Lewis, M.A.
Id práce:
190779
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
prozodie|intonace|rytmus|učení jazyka|děti
Klíčová slova v angličtině:
prosody|intonation|rhythm|language teaching|children
Abstrakt:
Abstrakt a klíčová slova Hlavním cílem této práce je zjistit, zda si mohou děti osvojit prozodické rysy angličtiny po absolvování výuky, která je na tyto jevy částečně zaměřená. Teoretická část se nejdříve zaměřuje na prozodii a její význam v komunikaci. Následně jsou představeny dvě z jejích nejdůležitějších složek: intonace a rytmus, které byly také cílovými jevy pro analýzu v empirické části. Oba tyto aspekty prozodie jsou představeny nejen co se týče jejich hlavních charakteristik, ale také s ohledem na jejich význam pro dosažení srozumitelnosti v projevu mluvčího. Práce dále pojednává o důležitosti zahrnutí výuky prozodie do hodin angličtiny a zdůrazňuje specifika práce s mladšími žáky. Jelikož se většina výzkumů zaměřující se na efektivitu výuky prozodie doposud zabývala především dospělými, empirická část popisuje studii provedenou s dvěma skupinami dětí, experimentální a kontrolní. Část metodologie popisuje formu výuky a poté i povahu nahrávek. Tyto nahrávky byly analyzovány za účelem zjistit, zda žáci v experimentální skupině udělaly v rámci prozodie během roku nějaký pokrok. Následně byly také porovnány obě skupiny, aby bylo možné vyvodit závěr, zda měla výuka prozodických rysů nějaký vliv na jejich osvojení dětmi. Vzhledem k specifičnosti práce s dětmi jsou výsledky prezentovány spíše formou případové studie jednotlivých výkonů žáků. Z výzkumu vyplynulo, že děti z experimentální skupiny ve většině případů udělaly pokrok v jedné z následujících oblastí: zvětšení intonačního rozpětí, melodické potlačení schwa a u některých dětí, i když zřídka, i v oblasti temporální redukce. Rytmické charakteristiky byly porovnatelné v obou skupinách. Možné důvody pro tyto výsledky jsou následně uvedeny v části Diskuze. Klíčová slova: prozodie, intonace, rytmus, učení jazyka, děti
Abstract v angličtině:
Abstract and key words The main objective of this paper is to discover if children can acquire prosodic features of English after involving prosody-oriented instruction in the curriculum. The theoretical part of the work at first concentrates on description of prosody, its definition and significance for communication. It then introduces two of its main components: intonation and rhythm, which were also the target phenomena of the analysis in the empirical part. Both of these prosodic aspects are introduced not only in terms of their main characteristics but also in terms of their significance for reaching intelligibility and comprehensibility in the discourse. The work further elaborates upon the importance of involving prosody instruction in English lessons and emphasizes particularities of working with young learners. Since most of the research into the effectiveness of prosody instruction done so far has focused on adults, the empirical part presents a study carried out with two groups of primary school children, an experimental and a control group. The methodology part discusses the design of the lessons as well as the makeup of the recording sessions. The recordings were analysed to see if any progress was made with individual speakers in the course of the school year and then the results of both groups are compared to determine if the instruction had any effects on the acquisition of the suprasegmental features of English. With regards to the specific nature of working with children, the research presents rather a case study of individual performances of the young learners. The children from the experimental group usually made progress in one of the following areas: extension of pitch range, melodic suppression of schwa and, rarely, also its temporal reduction. The rhythmical characteristics proved to be comparable with both groups. The possible reasons for this are presented in the Discussion part. Key words: prosody, intonation, rhythm, language teaching, children
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Vonzová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Vonzová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Vonzová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta Suzanne Lewis, M.A. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB