velikost textu

Phonetic features of strong Czech accent in English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Phonetic features of strong Czech accent in English
Název v češtině:
Fonetické rysy silného českého přízvuku v angličtině
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Rumlová
Vedoucí:
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Oponent:
Suzanne Lewis, M.A.
Id práce:
190777
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
cizinecký přízvuk|angličtina|čeština|výslovnost|jazykový transfer
Klíčová slova v angličtině:
foreign accent|English|Czech|pronunciation|language transfer
Abstrakt:
Cílem této práce je prozkoumat problematické fonetické aspekty českého přízvuku v angličtině a zjistit v jakém poměru přispívají k tvorbě silného cizineckého přízvuku. V teoretické části je nejprve představen koncept cizineckého přízvuku a důvody pro jeho existenci. Následně jsou prezentovány jednotlivé segmentální a suprasegmentální aspekty jazyka, v nichž se jazyky mohou odlišovat a které tak mohou působit potíže při osvojování výslovnosti cizího jazyka, včetně nejvlivnějších modelů jejich osvojování. Zmíněny jsou i sociální dopady cizineckého přízvuku. Teoretická část také stručně porovnává zvukový plán angličtiny a češtiny na úrovni segmentální i prozodické a následně čtenáře seznamuje s dosavadním výzkumem angličtiny ve výslovnosti českých mluvčích. V empirické části bakalářské práce je představeno metodologické pozadí provedeného výzkumu, analyzované rysy české angličtiny a výsledky studie. Výzkum deseti mluvčích české angličtiny ukázal, které aspekty dělají mluvčím největší problém a které jsou pouze individuální. Z výsledků vyplývá, že za nejproblematičtější se dá považovat výslovnost samohlásek /æ/, /ɒ/, /ə/ a souhlásek /ð/, /θ/ a /ŋ/, které bývá zpravidla doprovázeno explozivou /k/, a aspirace Z prozodické úrovně pak byly nejvíc znatelné problémy se spojováním slov, resp. glotalizací, a umisťováním přízvuku na první slabiku. Tyto jevy se by se tedy daly považovat za problematické pro české mluvčí angličtiny a měl by na ně být kladen důraz při výuce angličtiny jako cizího jazyka. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The main aim of this thesis is to analyse problematic phonetic features of Czech accent in English and to discover how they contribute to strong foreign accent. The theoretical part presents the concept of foreign accent and why it occurs. Individual segmental and supra-segmental features of language that are different in each language and can, therefore, cause problems while acquiring a foreign language are presented afterwards, along with the most influencing models of their acquisition. Social consequences of a non-native accent are also mentioned. The theoretical part also briefly compares the segmental and supra-segmental levels of Czech and English and then introduces research that has been performed so far on the topic of the Czech pronunciation of English. The empirical section presents the methodology of the research, the analysed features of the Czech English and the results of the study. The analysis of the ten speakers has shown which aspects are causing the biggest problems and which ones are individual. According to the results, the most problematic features are vowels /æ/, /ɒ/, /ə/ and consonants /ð/, /θ/ and /ŋ/ that tends to co-occur with the plosive /k/, and aspiration. On the prosodic level, linking, or glottalization, seems to cause the most significant problems, along with the stress-placement due to the Czech tendency to put it on the first syllable. These phenomena can be, therefore, summarized as problematic to the Czech speakers of English and should be focused on while teaching English as a foreign language. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Rumlová 688 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Rumlová 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Rumlová 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta Suzanne Lewis, M.A. 584 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB