velikost textu

Hudba v literárnej tvorbe vybraných českých humanistov 16. storočia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudba v literárnej tvorbe vybraných českých humanistov 16. storočia
Název v češtině:
Hudba v literární tvorbě vybraných českých humanistů 16. století
Název v angličtině:
Music in the Literary Works of Selected Czech Humanists of 16th Century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Frederik Pacala
Vedoucí:
Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.
Id práce:
190767
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Hudební věda (HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Jakub Srnovec|Georgius Handschius|hudba|musica|16. storočie|humanizmus|básnická tvorba|české zeme
Klíčová slova v angličtině:
Jakub Srnovec|Georgius Handschius|music|musica|16th century|humanism|poetic works|Czech lands
Abstrakt:
Abstrakt Témou práce sú hudobné alúzie v literárnej tvorbe českých humanistov 16. storočia. Autor v nej predstavuje doterajšie využívanie tejto tvorby v rámci českej hudobnej historiografie. Následná pozornosť je zameraná na osobnosti humanistickej kultúry v českých zemiach, možnosti ich spojenia s hudobnou kultúrou a v snahe poukázať na ich vzájomné väzby a kontakty. Druhá časť práce je zameraná na dve konkrétne osobnosti – Georgia Handschia a Jakuba Srnovca – na ktorých diele sú ilustrované možnosti hlbšieho využitia tohto typu prameňov v hudobno-historiografickom bádaní. Kľúčové slová Georgius Handschius, Jakub Srnovec, básnická tvorba, hudba, musica, humanizmus, 16. storočie, české zeme
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the musical allusions in the literary works of Czech humanists of 16th century. The author presents the current applications of these sources in Czech musical historiography. Further attention is focused on the representatives of the humanist culture in the Czech lands, the possibilities of their connection with the musical culture and on the effort to point out their mutual ties and contacts. The second part of the thesis is focused on two specific personalities – Georgius Handschius and Jakub Srnovec – whose works illustrate the possibilities of deepening the use of this type of sources in musical-historiographical research. Keywords Georgius Handschius, Jakub Srnovec, Poetic Works, Music, musica, Humanism, 16th Century, Czech lands
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Frederik Pacala 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Frederik Pacala 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Frederik Pacala 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Baťa, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. David Eben, Ph.D. 152 kB