velikost textu

Pracovní zkušenosti obyvatel Domova na půl cesty Maják

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovní zkušenosti obyvatel Domova na půl cesty Maják
Název v angličtině:
Work experience of residents of Halfway Maják
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Dvořáková, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.
Id práce:
190734
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dům na půl cesty, deprivace, attachment, trauma a posttraumatická stresová porucha, práce, nezaměstnanost
Klíčová slova v angličtině:
halfway house, derpivation, attachment, trauma and posttraumatic stress disorder, work, unemployment
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářská práce je zmapovat pracovní zkušenosti obyvatel Domova na půl cesty Maják. Práce se zaměřuje na charakteristiku sociální služby domů na půl cesty a konkrétně pak na Domov na půl cesty Maják. V další části je popsána cílová skupina klientů domů na půl cesty a jsou zde uvedena témata deprivace, attachmentu a traumatu. Následující kapitola se zaměřuje na téma práce, nezaměstnanosti a uvedené jsou také s tím spojené zkušenosti z Domova na půl cesty Maják. Poslední část mapuje pomocí rozhovorů s klienty Domova na půl cesty Maják jejich pracovní zkušenosti. Ke každému respondentovi jsou uvedeny základní informace, je zde popsána metodologie šetření. Rozhovory se zaměřují na současnou práci, na první pracovní zkušenosti a na konkrétní pomoc při hledání práce. Další témata rozhovoru jsou vzpomínky spojené s prací, vztahy na pracovišti, přínos práce pro život i její negativní vlivy. Jako poslední oblast rozhovoru jsou uvedeny rady mladým lidem opouštějícím ústavní zařízení, jak uspět při hledání pracovního zařazení.
Abstract v angličtině:
Summary The aim of this thesis is to survey work experience of inhabitants of the Halfway House Maják. The paper focuses on characteristics of social work of halfway houses, the Halfway House Maják is then discussed in further detail. Target clients of halfway houses are described in the next part together with topics of deprivation, attachment and trauma. Next chapter focuses on topics such as work and unemployment, corresponding experience from the Halfway House Maják is further discussed. The last part surveys work experience of clients of the Halfway House Maják using the method of interviews. Each respondent is described by basic information and methodology of research is delineated in this part. The interviews concentrate on current work, first work experience and specific help with searching for a job. Other topics of the interviews are memories connected with work, relationships at work, benefits of work, and also it’s negative influence. Last area covered in the interviews is advice about a successful inclusion at work given by the clients to people leaving institutions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Dvořáková, DiS. 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Dvořáková, DiS. 349 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Dvořáková, DiS. 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Dvořáková, DiS. 348 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 324 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ThDr. Pavel Keřkovský 152 kB