velikost textu

Algal and Cyanobacterial Adaptations to Low Temperature and Desiccation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Algal and Cyanobacterial Adaptations to Low Temperature and Desiccation
Název v češtině:
Adaptace řas a sinic na nízké teploty a vysychání
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matouš Jimel
Vedoucí:
doc. RNDr. Josef Elster, CSc.
Oponent:
prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.
Konzultant:
RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Id práce:
190732
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
řasy, sinice, vymrzání, chlad, vysychání, abiotický stres, kryoprotektanty, osmoprotektanty, akinety, kryopoškození
Klíčová slova v angličtině:
algae, cyanobacteria, freezing, chill, desiccation, abiotic stress, cryoprotectants, osmoprotectants, akinetes, cryoinjury
Abstrakt:
Abstrakt: Řasy a sinice, díky své dlouhé evoluční historii, jsou velmi rozšíření primární producenti, kteří dokážou odolat extrémním environmentálním stresům. Nízká teplota, vymrzání a tání, vysychání a opětovné zavodňování, jsou stresy, které jsou obzvlášť běžné v polárních regionech a zimních sezónách oblastí mírného pásu. Z hlediska fyziologických dopadů jsou si tyto stresy podobné či spolu úzce souvisí. Nízké teploty a vysychání vyvíjí spoustu typů stresů, které musí být vyloučeny či zmírněny adaptacemi. Konkrétně budou shrnuty adaptace na chlad, vymrzání a vysychání, spolu se strategiemi, které umožňují vyhnutí se stresu či tvorbu odolných morfologických stádií. Práce shrnuje vlastnosti, funkce a mechanismy těchto adaptací a stresů i potenciálních biotechnologických využití. Klíčová slova: řasy, sinice, vymrzání, chlad, vysychání, abiotický stres, kryoprotektanty, osmoprotektanty, akinety, kryopoškození
Abstract v angličtině:
Abstract: Algae and cyanobacteria, due of their evolutionary antiquity, are widely distributed primary producers that can withstand extreme environmental stresses. Low temperature, freezing and melting, and desiccation and rewetting, are common stresses prevalent mainly in polar regions and in winter seasons of temperate areas. In terms of physiological effects, these types of stresses share similar effects or are closely related to one another. Low temperatures and desiccation exert a variety of stresses that need to be negated or lessened by adaptations. Specifically, adaptations to chill, freeze, and desiccation stresses will be discussed, as well as strategies that allow for stress avoidance or resistant morphological adaptations. In this thesis, characteristics, functions and mechanisms of these adaptations and stresses are reviewed, as well as potential biotechnological uses of said adaptations. Key words: algae, cyanobacteria, freezing, chill, desiccation, abiotic stress, cryoprotectants, osmoprotectants, akinetes, cryoinjury
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matouš Jimel 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matouš Jimel 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matouš Jimel 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Josef Elster, CSc. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. 153 kB