velikost textu

Ptáci zemědělské krajiny a pokles populace čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v okresu Rakovník

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ptáci zemědělské krajiny a pokles populace čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v okresu Rakovník
Název v angličtině:
The Birds of Agricultural Landscape and the Lapwing (Vanellus vanellus) Population Decline in the District of Rakovnik
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Vladimíra Gregorková - Vicjanová
Vedoucí:
RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
Oponent:
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Id práce:
190730
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zemědelská krajina, čejka chocholatá (Vanellus vanellus), agroenvironmentální opatření
Klíčová slova v angličtině:
agricultural landscape,Lapwing (Vanellus vanellus), agri-environmental measures
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce zpracovává tematiku ptactva zemědělské krajiny okresu Rakovník o rozloze 930 km2, který se rozkládá asi 35 km západně od Prahy. Práce je zaměřena zejména na výskyt čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v této oblasti. Bylo navštíveno celkem 19 míst, kde byl v dřívějších letech monitorován výskyt čejky chocholaté. Čejka chocholatá byla vyhledána pouze na čtyřech z těchto lokalit. Prokázané hnízdění nálezem tří kuřat čejky chocholaté bylo zjištěno na jednom ze sledovaných míst - u obce Petrovice (dne 11. 5. 2017). Diplomová práce analyzuje data získaná monitoringem oblastí s prokázaným (i mimohnízdním) výskytem čejky chocholaté a dále je porovnává se sčítáním Milana Tichaie z let 2012 až 2016. Z pozorování Milana Tichaie vyplývá, že stavy hnízdících čejek chocholatých v rakovnické krajině ubývají, byť rakovnickou krajinou protahují v relativně velkém počtu. Např. v roce 2014 byly ve sledovaných lokalitách popsány tři případy úspěšného hnízdění, ale v době mého pozorování v roce 2017 již jen jedno. Výskyt čejky chocholaté ve studované oblasti je dáván do souvislosti se stavem zemědělské krajiny Rakovnicka. V závěru práce jsou nastíněna opatření Ministerstva životního prostředí, která si kladou za cíl zlepšení hnízdních podmínek čejky chocholaté v zemědělské krajině. Tím je zakládání neobdělávaných a nespásaných ostrůvků ve středu polí. Klíčová slova: čejka chocholatá, zemědělská krajina, monitoring, agroenvironmentální opatření
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the topic of birds of the agricultural landscape of the Rakovník district, covering an area of 930 km2, which is situated about 35 km west of Prague. The work focuses mainly on the occurrence of the Northern Lapwing (Vanellus vanellus) in this area. Between 2016 and 2018, a total of 19 sites were visited on which the occurrence of the Northern Lapwings had been monitored in the previous years. The Northern Lapwing was found only at four of these sites. The successful breeding of three Lapwing chicks was observed at one of the monitored sites - near the village Petrovice (11th May 2017). The diploma thesis analyzes the data obtained by monitoring the areas with proven (even non-nesting) occurrence of Northern Lapwing and is compared with the census of Milan Tichai from 2012 to 2016. The comparison shows that the numbers of the Northern Lapwing nesting in the Rakovník landscape are dwindling, even though the birds still pass through the area in relative abundance in migration. E.g. there were three cases of successful nesting recorded in the monitored localities in 2014, but only one at the time of my observation in 2017. The occurrence of the Northern Lapwing in the studied area is related to the state of the Rakovnik agricultural landscape. At the end of the thesis are outlined the measures of the Ministry of the Environment aiming at improving the nesting conditions of the Lapwing in the agricultural landscape, in particular creation of uncultivated and ungrazed islands in the middle of the fields. Keywords: Northern Lapwing, agricultural landscape, monitoring, agri-environmental measures
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vladimíra Gregorková - Vicjanová 3.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Vladimíra Gregorková - Vicjanová 525 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vladimíra Gregorková - Vicjanová 244 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vladimíra Gregorková - Vicjanová 243 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. 365 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Andreska, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 154 kB