velikost textu

Videomapping

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Videomapping
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Hrdličková
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dita Malečková
Id práce:
190728
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
videomapping|projekce|visual augmented reality|veřejný prostor|scénografie|mixed reality|muzeologie|nová média|videoart|popularizace vědy|festival světel|digitální práva|postinternet|pohyblivý obraz|animace|motion graphics|Son et lumière|interaktivita|spektákl
Klíčová slova v angličtině:
videomapping|projection|visual augmented reality|public space|scenography|mixed reality|museology|new media|videoart|popularization of science|festival of light|digital rights|postinternet|moving image|animation|motion graphics|Son et lumière|interactivity|spectacle
Abstrakt:
Abstrakt V této bakalářské práci podrobuji vzrůstající fenomén nejčastěji zvaný videomapping pohledu historika umění, což je v současném diskurzu nové; teoretická reflexe přichází spíše od samotných tvůrců nebo různými díly z jiných odvětví. Práce se zabývá téměř výhradně video projekcemi (digitálními, výjimečně i analogovými), tedy nikoli světelným designem, a v menších tématických okruzích představuje různé typy přístupů. Cílem bude podat kritickou analýzu možností tohoto relativně nového media a pozitivně, skrze příklady, přispět k vyjasňování hranic mezi uměleckou intervencí a ryze komerčním produktem. Součástí této práce je syntetický přehled různých realizací a technických milníků. Speciální pozornost se věnuje realizacím v České republice a v Itálii, odkud o fenoménu pochází nejvíce literatury. Tento fenomén se nezdá být lokálně vymezitelný; kvůli velké zakořeněnosti na internetové síti je silná mezinárodní výměna a obchod. Klíčová slova: video projekce mapping veřejný prostor scénografie muzeologie současné umění nová media spektákl festival světel videoart instalace videoteatro archeologie současné umění aktivismus digitální práva efekty popularizace vědy
Abstract v angličtině:
Abstract In this bachelor thesis my objective is to evaluate the evolving phenomenon most frequently called Videomapping to an art historian’s point of view. In the contemporary discourse this might be a new approach; the scarce theoretical reflexions are coming predominantly from the creators themselves or from other branches. The work evolves strictly around the projections of video (in digital format with a few analogue exceptions), that is not lighting design, and in smaller thematic chapters presents various types of approaches. The aim of this thesis is to present a critical analysis of the possibilities of this relatively new medium, and it wants to help to further clarify the distinction between artistic intervention and a purely commercial product. In this work it is possible to find my own synthetic overview of realizations and technical milestones. Special attention is payed to realisations from Czech Republic and Italy, from where comes the majority of literature. This phenomenon does not seem to be locally definable, because it is very much rooted in the world wide web, therefore the international contacts and exchange are strong. Key Words: video projection mapping public space scenography museology contemporary art multimedia new media spectacle festival of lights videoart installation videoteatro archeology activism digital rights effects popularization of science
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Hrdličková 3.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Hrdličková 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Hrdličková 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dita Malečková 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 94 kB