velikost textu

Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích
Název v angličtině:
Transfer of rights and obligations arising from employment relations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michael Košnar
Oponent:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Id práce:
190722
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Směrnice 2001/23/ES, Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, Zaměstnanec, Zaměstnavatel
Klíčová slova v angličtině:
Directive 2001/23/EC, Transfer of rights and obligations arising from employment relations, Employee, Employer
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá problematikou přechodu práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů, k němuž dochází mezi zaměstnavateli. Institut přechodu, který primárně cílí na ochranu zaměstnanců při některých organizačních změnách zaměstnavatele, je upraven zejména v § 338-342 zákoníku práce a taktéž na úrovni EU ve směrnici 2001/23/ES. Cílem práce je kritické zhodnocení úpravy přechodu v evropském a v českém právu a identifikace případných problémů, které se na tuto úpravu vážou, a to i s ohledem na rozhodovací činnost Nejvyššího soudu a Soudního dvora. Zcela zásadní se přitom jeví otázka, za jakých okolností k přechodu dochází de lege lata, a kdy by k němu naopak mělo docházet de lege ferenda, aby byly řádně zohledněny zájmy dotčených zaměstnanců, ale i dosavadního a přejímajícího zaměstnavatele. Práce se člení do tří kapitol. První kapitola nastiňuje teoretické souvislosti tohoto institutu. Druhá kapitola se pak zabývá rozborem evropské úpravy obsažené ve směrnici 2001/23/ES, kdy je kladen důraz na kritické zhodnocení věcné působnosti směrnice, a to zejména ve světle rozhodovací činnosti SDEU. Třetí kapitola tvoří samotné jádro práce. Prvně jsou vymezeny právní důvody přechodu dle zákoníku práce a zvláštních právních předpisů. Největší pozornost je přitom věnována obecné úpravě přechodu v zákoníku práce, která se oproti směrnicové úpravě jeví jako příliš široká, což působí řadu potenciálních problémů. Navazující podkapitoly pak představují základní pravidla přechodu a rozebírají jednotlivé účinky přechodu z pohledu zaměstnance, ale i dosavadního a přejímajícího zaměstnavatele. Pro praxi mohou být obzvláště přínosné podkapitoly zabývající se možností změny pracovních podmínek ze strany zaměstnavatele a dále pak otázkou rozvázání pracovněprávního vztahu v souvislosti s přechodem. V závěru práce dochází k shrnutí celé problematiky a znovu jsou zmíněny nejpalčivější problémy české úpravy přechodu včetně možných návrhů jejich řešení de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the transfer of rights and obligations arising from employment relations. This legal institute is primarily aimed at the protection of employees during the transfer of undertakings, which can negatively affect their employment relations. The matter is regulated under the Transfers of Undertaking Directive 2001/23/EC. In addition, it is regulated under Czech law, mostly by articles 338-342 of the Czech Labour Code No. 262/2006 Coll. The thesis involves critical assessment of the EU and Czech regulation of the issue including relevant case law of the Supreme Court of the Czech Republic and the Court of Justice of the European Union(CJEU). Furthermore, it aspires to identify the possible problems arising from the current regulation and aims to find their possible solutions. The most essential questions are; when the transfer of rights and obligations occurs according to legislation currently in force and when it should occur in the case the legislation is to be amended. The thesis consists of three chapters. The first introductory chapter provides the reader with a necessary theoretical background. The second chapter contemplates the Directive 2001/23/EC and predominantly focuses on the material scope of the Directive in the light of the relevant case law of the CJEU. Finally, the third chapter deals with the regulation of this legal institute in the Czech legal order. Firstly, there are introduced and further analysed multifarious legal reasons, which usually result in the transfer of rights and obligations. However, the focus is placed on the general regulation under the provision 338 of the Czech Labour Code, which seems to be too broad in comparison to the EU regulation. This can lead to many problems. The subsequent subchapters introduce the basic rules of the transfer and further describe and analyse its possible affects on the employees and the employers involved. The conclusion highlights the most burning problems of the current Czech legislation and furthermore suggests their possible solutions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michael Košnar 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michael Košnar 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michael Košnar 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 401 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 354 kB