velikost textu

Dělitelnost na 2. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dělitelnost na 2. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Divisibility at the lower secondary level
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ivana Strnádková
Vedoucí:
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Oponent:
RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Id práce:
190709
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika (N M)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kritéria dělitelnosti, dělitelnost v učebnicích matematiky, nestandardní úloha, tvořivost
Klíčová slova v angličtině:
divisibility rules, divisibility in mathematics textbooks, non-standard task, creativity
Abstrakt:
Abstrakt V diplomové práci se věnuji dělitelnosti přirozených čísel ve výuce matematiky v 6. ročníku základní školy. V první, teoretické části diplomové práce je představen pojem didaktická situace z Teorie didaktických situací G. Brousseaua, rozdělení inteligencí podle H. Gardnera a problematika kognitivního vývoje podle J. Piageta. Všechny kapitoly se promítají do experimentální části. Diplomová práce je zaměřena na téma dělitelnost, proto je v této části zařazena kapitola stejného názvu. Z hlediska historie je zde ve dvou kapitolách popsáno Eratoshenovo síto a Mersennova prvočísla. V praktické části je zařazena nejprve kapitola obsahující rozbor různých didaktických postupů použitých v šesti sadách učebnic matematiky. Pozornost je věnována shodám a odlišnostem v souborech úloh. Zpracování tématu dělitelnosti v jednotlivých učebnicích je porovnáváno z hlediska zavádění kritérií pro dělitelnost. Následující dvě kapitoly jsou věnované experimentu navrženému tak, aby pomohl žákům pochopit kritéria dělitelnosti 2, 5, 10, 8 a 4. Tento experiment se odehrával v několika dnech ve dvou paralelních třídách, kde každá byla dlouhodobě pedagogicky vedena jinou formou výuky. Je popsáno pedagogovo očekávání, příprava, reakce žáků, jsou uvedena některá žákovská řešení. Rovněž je popsána celková atmosféra ve třídách, které byly vystaveny experimentálnímu učení hrou podle principů Teorie didaktických situací. Cíle experimentu bylo dosaženo pomocí akčního výzkumu. Závěr shrnuje zhodnocení přínosu experimentu pro obě třídy, míru naplnění pedagogových očekávání i zdůvodnění, proč byla naplněna jen částečně. Klíčová slova * kritéria dělitelnosti * dělitelnost v učebnicích matematiky * nestandardní úloha * tvořivost
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the topic of divisibility of natural numbers in mathematics in the 6th year of primary schools. The first, theoretical part of the diploma thesis introduces the concept of didactic situations from the Theory of Didactic Situations in Mathematics by G. Brousseau, the theory of multiple intelligences according to H. Gardner and the theory of cognitive development according to J. Piaget. All chapters are projected into the experimental part. The diploma thesis is focused on the topic of divisibility, therefore a chapter of the same title is included in this part. From the history point of view, the sieve of Eratosthenes and Mersenne prime numbers are described here in two chapters. The practical part of the thesis includes a chapter containing an analysis of various didactic methods used in six sets of mathematics textbooks. Attention is paid to similarities and differences in the sets of tasks. In each textbook the topic of divisibility is compared in regard to the introduction of the divisibility rules. The following two chapters are devoted to an experiment designed to help pupils understand the divisibility rules for numbers 2, 5, 10, 8 and 4. The experiment took place over several days in two parallel classes, each of which was pedagogically led for a long time by a different method of teaching. It describes the teacher's expectations, preparation, reactions of pupils and some solutions of pupils are also shown. The overall atmosphere in the classrooms, which were exposed to experimental learning through play according to the principles of Theory of Didactic Situations, is also described. The goal of the experiment was achieved through action research. The conclusion summarizes the evaluation of the benefit of the experiment for both classes, the degree of fulfillment of pedagogical expectations and the justification why it was only partially fulfilled. Key words * divisibility rules * divisibility in mathematics textbooks * non-standard task * creativity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Strnádková 6.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Strnádková 418 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Strnádková 274 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB