velikost textu

Postavení profesionálních sportovců a rozhodčích z pohledu daně z příjmů fyzických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení profesionálních sportovců a rozhodčích z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Název v angličtině:
Status of professional sportsmen and referees from the perspective of personal income tax
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Šleglová
Vedoucí:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Id práce:
190684
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sport, sportovec, rozhodčí, postavení, daň
Klíčová slova v angličtině:
sport, sportsman, referee, status, tax
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá otázkou, jaké právní postavení mají profesionální sportovci věnující se kolektivním sportům a rozhodčí působící v kolektivních sportech z pohledu daně z příjmů fyzických osob. Tato problematika je aktuálně živým tématem řešeným v souvislosti s nedávným rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2017, č. j. 6 Afs 278/2016. Cílem práce je analyzovat možná postavení profesionálního sportovce a rozhodčího a v závislosti na povaze tohoto statutu rozebrat varianty zdanění jejich příjmů podle příslušné právní úpravy a judikatury Nejvyššího správního soudu. Klíčová otázka zní, zda lze na sportovce a rozhodčí nahlížet jako na zaměstnance ve smyslu zákona o daních z příjmů či na osoby samostatně výdělečně činné. Dílčím cílem práce je zhodnotit, zda stávající praxe v ČR je v souladu se zněním relevantních právních předpisů, popř. navrhnout přijatelné řešení, které by reflektovalo potřeby profesionálního sportu s ohledem na současné poměry v českém sportu. První a druhou kapitolu lze označit za teoretickou část práce, která popisuje klíčové pojmy a vymezuje předmět diplomové práce. Na tuto část navazuje analytická část zahrnující další tři kapitoly. I přes dlouhodobě zavedenou praxi ve vnímání sportovců jako osob samostatně výdělečně činných provozující živnost či vykonávající nezávislé povolání, analýza sportovní činnosti, resp. závazkového vztahu mezi sportovcem a klubem odhalila, že tato činnost, resp. tento vztah jednoznačně vykazuje znaky závislé činnosti ve smyslu zákona o daních z příjmů. Na základě poznatků vyplývajících z rozborů jsou formulovány možné návrhy de lege ferenda, přičemž jako nejefektivnější řešení se jeví přijetí nového zvláštního zákona o sportu. Na druhé straně analýza funkce rozhodčího ukázala, že pro splnění předpokladu nestrannosti a nezávislosti sudího je jedinou variantou vykonávání této činnosti v jedné z forem samostatné výdělečné činnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the issue of legal status of professional sportsmen performing collective sports and professional referees active in collective sports from the perspective of personal income tax. This issue is now vividly discussed in relation with a recent judgment of the Supreme Administrative Court from 17th July 2017, case no. 6 Afs 278/2016. The objective of this thesis is to analyse the potential status of a professional sportsman and a referee and subsequently, depending on this status, analyse opportunities of taxation of their incomes according to the relevant national legislation and the Supreme Administrative Court´s case law. The key question is whether the sportsman and referee should be regarded as an employee in accordance with the Income Tax Act or as a self - employed person. Partial objective of the thesis is to assess whether current practice in the Czech Republic corresponds with the legislation or as the case may be suggest an acceptable solution which would reflect the needs of professional sport with respect to the current circumstances in the Czech sports. The first and the second chapter present the theoretical part of the thesis, which describes the key concepts and specify the subject of the thesis. This part is followed by the analytical section which consists of three additional chapters. Despite the long-term established practice in the perception of sportsmen as self-employed persons conducting business or performing liberal profession, the analysis of sport activity or precisely the obligation between a sportsman and a sports club has discovered that this activity or obligation clearly has all the characteristics typical for employment in accordance with the Income Tax Act. Based on the result of the analysis, possible proposals de lege ferenda are presented and adoption of a new law on sports appears to be the most effective solution. On the other hand, the analysis of the legal status of a referee shows that in order to fulfil the requirements of independence and impartiality, referees can only perform their activities as self-employed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Šleglová 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Šleglová 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Šleglová 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 152 kB