velikost textu

Inkluzivní didaktika v základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inkluzivní didaktika v základní škole
Název v angličtině:
Inclusive didactics in primary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Křížová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Felcmanová
Id práce:
190681
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
inkluze, klima třídy, málotřídní škola
Klíčová slova v angličtině:
Inclusion, classroom climate, small-scale school
Abstrakt:
ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce přináší informace o možnostech, které by mohly pomoci pedagogům k realizaci úspěšné inkluze. Seznamuje s inkluzivními principy a strategiemi, uvádí základní informace o inkluzi tak, jak ji přináší novela školského zákona vyhláškou 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Seznamuje s podpůrnými opatřeními, pedagogickou diagnostikou, problematikou stylů učení, s možností různých metod výuky, různými druhy diferenciace, upozorňuje na důležitost třídního klima a osobnost učitele. Přibližuje specifika vzdělávání v málotřídních školách. Praktická část zodpovídá otázku, zda vybraná málotřídní základní škola naplňuje požadavky inkluzivního vzdělávání. Zaměřuje se na naplňování principů metakognitivního učení, individualizace a diferenciace ve výuce. Práce zkoumá klima jednotlivých tříd a míru ovlivnění třídního klimatu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Seznamuje s kazuistikami žáků, jimž jsou poskytována podpůrná opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení. Zkoumá, jaký postoj k inkluzi zaujímají učitelé vybrané málotřídní školy. Práce seznamuje s vybranou školou, počtem, kvalifikovaností zaměstnanců. Snaží se zhodnotit míru inkluzivity dané školy. Důležitým momentem je i charakteristika obce, ve které se škola nachází. K zodpovězení výzkumných otázek využívá kvalitativní metody výzkumu, který je realizován pomocí analýzy osobní dokumentace žáků, pozorováním, rozhovory, dotazníkovým a sociometrickým šetřením. KLÍČOVÁ SLOVA inkluze, klima třídy, málotřídní škola
Abstract v angličtině:
Abstract The theoretical part of the bachelor thesis brings the information about the possibilities, which could help the pedagogues to successful inclusion implementation. It introduces the inclusion principles and strategies, brings elementary information about inclusion in the way, how it is brought by the amendment to the Education Act by Decree 27/2016 on the education of pupils with special needs and talented pupils. It introduces support measures, pedagogical diagnostics, issues of learning styles, different teaching methods, different kinds of differentiation, it highlights the importance of the classroom climate and the personality of the teacher. It approaches the specifics of education in the small-scale schools. The practical part of the thesis answers the questions, if the chosen small-scale school fulfills the requirements of the inclusive education. It focuses on fulfilling the principles of metacognitive teaching, individualization and differentiation in schooling. The thesis examines the climate of individual classes and the degree of influence of the class climate on pupils with special educational needs. It introduces the casuisms of pupils, who are provided with support measures based on recommendations from a school counseling facility. It examines the attitude of teachers of selected small-scale school towards inclusion. The work acquaints with the selected school, the number and qualification of the employees. It seeks to evaluate the level of inclusion of the particular school. An important factor is also the characteristic of the village where the school is located. To answer research questions, the thesis uses qualitative research methods, which is realized by analyzing pupils' personal documentation, observation, interviews, questionnaire and sociometric investigation. Keywords Inclusion, classroom climate, small-scale school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Křížová 2.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Křížová 708 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Křížová 356 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Křížová 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 774 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Felcmanová 717 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 154 kB