velikost textu

Souvislost mezi spánkovou deprivací a cirkadiánním typem dospívajících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Souvislost mezi spánkovou deprivací a cirkadiánním typem dospívajících
Název v angličtině:
Connection between sleep deprivation and chronotype of adolescents
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Jandáčková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martina Šperlová
Id práce:
190674
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spánek|spánková deprivace|chronotyp|dospívající
Klíčová slova v angličtině:
Sleep|sleep deprivation|chronotype|adolescents
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou spánkové deprivace a cirkadiánního typu v období dospívání. První část práce je věnována spánku a spánkové deprivaci. Množství výzkumů ukazuje negativní dopady nedostatku spánku na somatické i psychické zdraví člověka. Ovlivňuje funkci kognitivní procesů, regulaci emocí, zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob. Jednou z více ohrožených skupin jsou dospívající jedinci. V závěru literárně přehledové části je popsán cirkadiánní typ neboli chronotyp. Cirkadiánní typ předurčuje, jaká denní doba danému jedinci nejvíce vyhovuje k fyzické i kognitivní aktivitě, kdy je jeho výkon na vrcholu. V době dospívání se člověk nachází v maximu své večerní preference, kdy je pro něj přirozené usínat později a další den si raději trochu přispat. Výzkumy ukazují, že děti s večerním chronotypem mají horší prospěch ve škole. Návrh výzkumného projektu je zaměřen na porovnání chronotypu a přítomností spánkové deprivace u dospívajících. Cirkadiánní typ bude zjišťován pomocí Kompozitní škály ranních a večerních typů, spánková deprivace bude měřena pomocí inventáře SD-38, který byl navržen pro účel tohoto výzkumu.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is focused on the issues of sleep deprivation and chronotype during the stage of adolescence. The first part of the thesis deals with sleep and sleep deprivation. Several findings demonstrate the negative effects of a lack of sleep on somatic and mental health. It affects function of cognitive processes, emotional regulation. Furthermore, the risk of cardiovascular diseases increases. One of the most endangered stage are adolescents. Next, the different circadian types (or chronotypes) are described. The time of day that suits the best an individual for physical and cognitive activity, as well as their peak of performance, is determined by the circadian type. During the period of adolescence, young adults experience a peak in eveningness in contrast to morningness. They tend to fall asleep later at night and sleep in longer in the morning. Investigations indicate that evening-oriented students obtain worse results at school. The suggestion of this research project is focused on comparing both chronotype with the presence of sleep deprivation in adolescents. The circadian type will be diagnosed by the Composite scale of morningness. Sleep deprivation will be measured by the inventory SD-38 which has been designed for the need of this current study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Jandáčková 626 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Jandáčková 276 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Jandáčková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Jandáčková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Šperlová 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 116 kB