velikost textu

Pronikání západní hudební kultury do Československa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pronikání západní hudební kultury do Československa
Název v angličtině:
Penetration of musical culture into the socialist Czechoslovakia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Černý
Vedoucí:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Id práce:
190661
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Českoslovenko, 50. léta, hudba, underground, rock'n'roll
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia, fifties, music, underground, rock'n'roll
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce se zabývá pronikáním západní hudební kultury do socialistického Československa v období společenského uvolňování a mírného politického tání poloviny 50.let. Mapuje prvotní proniknutí rock'n'rollové hudby a její konflikt s tehdejším režimem a jeho reakcí na ní, cesty, jakými se sem zahraniční hudba dostávala a jak působila na tehdejšího člověka. Také zachycuje její prvotní projevy a zmínky o ní v tehdejším tisku a kinematografii. Cílem práce je také stručně shrnout historické vývojové linie neoficiální hudby u nás od jejich prvopočátků až do období vznikání prvních oficiálních kapel.
Abstract v angličtině:
Abstract The Bachelor thesis is dealing with the penetration of musical culture into the socialist Czechoslovakia in the period of social release and mild political melting in the middle of the fiftees (50´s). It show us the first rock'n'roll music and its conflict with the regime and its reactions back then. How the foreign music came here and itrs influcence on people. Its captures the first display of this music and the first mention in the press and the cinematography. The aim of this bachelor thesis is to briefly summarize the historical developmental lines of unofficial music in your country and its beginning to the period of the first official bands.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Černý 362 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Černý 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Černý 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 332 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 153 kB