velikost textu

Vývoj znaku Dohalských z Dohalic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj znaku Dohalských z Dohalic
Název v angličtině:
The History of the Coat - of - Arms of Dohalský of Dohalice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Bc. Pavel Maličký
Vedoucí:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Oponent:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Id práce:
190650
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Archivnictví a pomocné vědy historické (ARHP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hraběcí rodina (hrabata) Dohalští z Dohalic|vývoj znaku|znak|pečeť|pečetidlo
Klíčová slova v angličtině:
The Count family Dohalsky of Dohalice|emblem develope|coat of arms|seal|seal matrix
Abstrakt:
Abstrakt Snahou práce je v obecné rovině upozornit na množství dodnes neuspokojivě zodpovězených otázek spojených s používáním šlechtické pečetě a především pečetidla. Na příkladu rozboru nevelkého souboru sfragistických a heraldických památek šlechtické rodiny Bořek-Dohalských z Dohalic se potvrzuje mnou předpokládaný fakt, že obecně přijímaná pravidla heraldiky a sfragistiky jsou mnohdy rozvolněna do té míry, že je nutné sledovat jejich skutečný význam. Zdá se, že sociální a rodové vazby mnohdy více promlouvají do písemného pořízení (půjčování pečetidel) než striktní výklad práva. Práce naznačuje, že podobný vývoj můžeme očekávat i u jiných rodin, a zároveň nás upozorňuje, že přítomnost diplomatických anomálií může významně posunout náš pohled na písemné pořízení od samé existence pečetě do jejího konce. Výsledky této práce jsou tedy výzvou k hlubším syntézám na podobné téma. Klíčová slova: sfragistika, šlechta, šlechtická pečeť, pečetidlo, erb, znak, Bořek- Dohalský z Dohalic
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is to draw attention to the amount of unsatisfactorily answered questions up to this day connected with the use of the aristocratic seal and particularly the sealing-stick. An example of the analysis of a small set of sphragistic and heraldic monuments of the Bořek-Dohalský aristocratic family from Dohalice confi rms the presumed fact of mine that the generally accepted rules of heraldry and sphragistics are often dissociated to that extent that their true meaning is to be observed. It seems that social and family ties often more aff ect the written drawing-ups (lending of sealing-sticks) than strict interpretation of the law. The work suggests that similar development can be expected in other families, and at the same time it warns us that the presence of diplomatic anomalies can signifi cantly shift our view of written drawing-ups from the very existence of the seal to its end. The results of this work are therefore a challenge to deeper syntheses on a similar topic. Keywords: sphragistics, nobility, aristocratic seal, sealing-stick, coat of arms, emblem, Bořek-Dohalský from Dohalice
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Pavel Maličký 5.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Ing. Bc. Pavel Maličký 7.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Bc. Pavel Maličký 160 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Bc. Pavel Maličký 155 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB
Stáhnout Errata Ing. Bc. Pavel Maličký 2.01 MB