velikost textu

Funkce paradigmatu HE HABLADO v jednotlivých oblastech španělsky mluvícího světa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkce paradigmatu HE HABLADO v jednotlivých oblastech španělsky mluvícího světa
Název v angličtině:
The Function of the Paradigm HE HABLADO in Different Areas of the Spanish-Speaking World
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Stoček
Vedoucí:
PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D., Ph.D.
Id práce:
190649
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
španělský jazyk|korpusová studie|pretérito perfecto|minulý čas|Hispánská Amerika|Španělsko
Klíčová slova v angličtině:
Spanish|corpus study|present perfect|past simple|paradigm|Hispanic America|Spain
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje jednotlivým užitím paradigmatu HE HABLADO v různých zónách španělsky mluvícího světa. Práce je rozdělená na dvě části, teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části se zaměřuji obecně na minulé časy ve španělštině, které považuji pro tuto práci za relevantní, vysvětluji termíny aspekt, perfektivnost a perfektnost, zkoumám rozdíly mezi paradigmaty HE HABLADO a HABLÉ s použitím různých gramatik a dále rozděluji španělsky mluvícího svět do různých geografických zón. V teoretické části dále popisuji jednotlivé možnosti interpretace paradigmatu HE HABLADO z pohledu Španělské královské akademie. V praktické části analyzuji příklady španělského předpřítomného času v každé ze sedmi zón, které definuji v teoretické části. K tomu využívám vlastní subkorpusy vytvořené vytažením určitého počtu výsledků z korpusu CORPES XXI. V těchto subkorpusech zkoumám obecnou frekvenci výskytů, které přiřazuji jednotlivým interpretacím, a také analyzuji konkrétní příklady. Získaná zjištění v některých případech dále podkládám sekundárními analýzami na korpusech CEMC, CORPES XXI a Corpus Del Español. Klíčová slova španělský jazyk, korpusová studie, pretérito perfecto, minulý čas, paradigma, Hispánská Amerika, Španělsko
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with various uses of the paradigm HE HABLADO in different areas of the Spanish-Speaking world. It is divided into two parts, theoretical and practical. Concerning the theoretical part, I focus in general on Spanish past tenses which I consider relevant for this thesis, I further explain the contrast between terms aspect, perfective and perfect, then I examine differences between HE HABLADO and HABLÉ paradigms using various grammar books and I also divide the Spanish-speaking world into various areas. Moreover, in the theoretical part I describe possibilities of interpretation of the paradigm HE HABLADO from the perspective of The Royal Spanish Academy. In the practical part, I analyse examples of the Spanish present perfect in each of the seven zones I define in the theoretical part. To do so, I use my own sub-corpora created by extracting a certain number of results from the CORPES XXI corpus. In these sub-corpora, I examine the general frequency of occurrences as well as assigning the results to individual interpretations and I also analyse different examples. The findings and results obtained are further supported in some cases by secondary analyses on CEMC, CORPES XXI or Corpus Del Español corpora. Key words Spanish, corpus study, present perfect, past simple, paradigm, Hispanic America, Spain
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Stoček 826 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Stoček 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Stoček 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Stoček 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D., Ph.D. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 215 kB