velikost textu

Vertikální omezení hospodářské soutěže v sektoru elektronického obchodu : se zaměřením na stanovení cen pro další prodej, stanovení dvojích cen a doložky nejvyšších výhod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vertikální omezení hospodářské soutěže v sektoru elektronického obchodu : se zaměřením na stanovení cen pro další prodej, stanovení dvojích cen a doložky nejvyšších výhod
Název v angličtině:
Vertical restraints on competition in the sector of e-commerce
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dita Krumlová
Vedoucí:
JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Id práce:
190645
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hospodářská soutěž, vertikální omezení, elektronický obchod, stanovení cen pro další prodej, stanovení dvojích cen, doložky nejvyšších výhod
Klíčová slova v angličtině:
competition, vertical restraints, e-commerce, resale price maintenance, dual pricing, most-favoured-nation clauses
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vybranými vertikálními omezeními hospodářské soutěže, která se vyskytují v sektoru elektronického obchodu, konkrétně stanovením cen pro další prodej, stanovením dvojích cen a doložkami nejvyšších výhod. Práce si klade výzkumnou otázku, jaký postoj zaujímají Evropská komise, Soudní dvůr Evropské unie, a především národní soutěžní úřady a soudy Spolkové republiky Německo, Francouzské republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Italské republiky, Nizozemského království a Švédského království k výše uvedeným praktikám. Na rozhodnutí těchto autorit je přitom nahlíženo z hlediska míry jejich přísnosti vůči konkrétním vertikálním omezením. Ze systematického hlediska je práce členěna do osmi kapitol. V úvodu je popsán její předmět, základní otázky, cíle a použité metody. Kapitola druhá se zabývá pojmem elektronického obchodu, a z věcného hlediska tak vymezuje rozsah zkoumaného sektoru. Třetí kapitola analyzuje výsledky šetření Evropské komise v odvětví elektronického obchodu, zejména její závěry týkající se fungování tohoto odvětví, jeho charakteristické rysy a trendy, které se v něm vyskytují, především pokud jde o jejich pozitivní a negativní dopady na hospodářskou soutěž. Čtvrtá kapitola je věnována právnímu rámci společnému pro všechna vertikální omezení, kterým se tato práce věnuje v kapitolách následujících. Hlavní část této práce, která se postupně zaobírá stanovením cen pro další prodej, stanovením dvojích cen a doložkami nejvyšších výhod v e-commerce sektoru, je obsažena v páté až sedmé kapitole. Nejprve je vždy představena konkrétní praktika, její potenciální pozitivní a negativní účinky na hospodářskou soutěž a relevantní právní úprava na úrovni Evropské unie. Následuje analýza rozhodovací praxe výše uvedených institucí, jejíž hlavní závěry ohledně striktního, resp. liberálního přístupu jednotlivých soutěžních autorit jsou vždy shrnuty na konci příslušné kapitoly. Poslední kapitola pak rekapituluje dílčí závěry obsažené v jednotlivých, jí předcházejících kapitolách.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the selected vertical restraints on competition that occur in the sector of e-commerce, namely resale price maintenance, dual pricing and most-favoured-nation clauses. The thesis raises the research question what stance the European Commission, the Court of Justice of the European Union, and particularly national competition authorities and courts of the Federal Republic of Germany, the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Italian Republic, the Kingdom of the Netherlands and the Kingdom of Sweden take to the above-mentioned practices. The decisions of the authorities are considered in terms of their degree of strictness towards the vertical restraints in question. From a systematic point of view, the thesis is divided into eight chapters. Its subject, basic questions, aims and methods used are outlined in the introductory chapter. The second chapter, which deals with the concept of e-commerce, mainly provides the definition of the scope of the sector under consideration from a material point of view. The third chapter analyses the results of the European Commission’s inquiry into the e-commerce sector, especially its conclusions on the functioning of the sector, its features and trends in this sector, particularly with regard to their positive and negative effects on competition. The fourth chapter is devoted to the legal framework common to all vertical restraints that are analysed in the subsequent chapters. The main part of the thesis, which is focused on resale price maintenance, dual pricing and most-favoured-nation clauses in the e-commerce sector, is included in chapters five to seven. First, the notion of the practice in question, its potential positive and negative effects on competition and the relevant legislation at European Union level are presented. This is followed by an analysis of the decision-making practice of the institutions in question, whose main conclusions regarding the strict or liberal approach of specific competition authorities are summed up at the end of the relevant chapter. The last chapter summarizes the partial conclusions included in each of the preceding chapters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dita Krumlová 4.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Dita Krumlová 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dita Krumlová 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dita Krumlová 351 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 152 kB