velikost textu

Život a dílo brněnské herečky Vlasty Fialové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život a dílo brněnské herečky Vlasty Fialové
Název v angličtině:
The Life and Work of Vlasta Fialová, actress of Brno
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Břeň
Vedoucí:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponent:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Id práce:
190641
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vlasta Fialová; herečka; divadlo; film; televizní inscenace; rádio; Morava; Brno; Opava; Olomouc; umění; nacistická okupace; komunismus; Janáčková akademie múzických umění; Oldřich Nový; orální historie
Klíčová slova v angličtině:
Vlasta Fialová; actress; theater; film; Television productions; radio; Moravia; Brno; Opava; Olomouc; art; Nazi occupation; Communism; Janáček Academy of Music and Performing Arts; Oldřich Nový; Oral history
Abstrakt:
Anotace: Tato diplomová práce má přiblížit život a dílo jedné z nejvýraznějších českých umělkyň 20. století. Herečky, která se zapsala do dějin filmu, televizních inscenací i rozhlasu, ale především divadla, které bylo pro ni vším. Snaží se, co nejvěrněji zachytit její životní pouť a kariéru, kterou si za dlouhých aktivních padesát let stačila vybudovat. A to pouze ve třech moravských městech: Opavě, Olomouci a Brně. Práce udržuje linii, která začíná již v období před jejím narozením, kdy se zaměřuje na kulturní a dějinné události brněnské metropole, následně počátek jejího života, roky dětství a dospívání, které prožila jako studentka reálného gymnázia a hudebně dramatického oddělení brněnské konzervatoře v době nacistické okupace jejího rodného města. A poté je důraz kladen na její jednotlivá divadelní angažmá, a rovněž na filmy a televizní inscenace, ve kterých účinkovala, a pořady nahrávané pro rozhlas. Taktéž předkládá určitou reflexi a charakteristiku postav a hereckého umění této jedinečné herečky, ať už jde o postavy z divadelního jeviště či stříbrného plátna. Od těch, které vytvořila jako čerstvá a velmi nadaná absolventka konzervatoře, přes velmi pohledné ženy s kouzelným a přitažlivým nábojem, až po zralou herečku, která se během čtyř desítek let vyprofilovala v představitelku postarších dam, které už mají zkušenosti získané vzlety i pády, které každému osud během života připraví. Jednotlivá divadelní i filmová díla, ve kterých své postavy ztvárnila, se rovněž dočkávají svých popisů a charakteristiky, vše doplněno soupisy děl i postav. Práce je rovněž obohacena o dostatek fotografií prezentující celý život herečky, od dětství, studia, kariéru až po zralá léta. Taktéž zmiňuje střípky z jejího osobního života a působení na brněnské Janečkové akademii múzických umění. Opírá se především o osobní zpověď Vlasty Fialové, kterou poskytla v 90. letech minulého století, a o materiály poskytnuté z jednotlivých městských, okresních, divadelních a filmových archivů, společně se svědectvím pamětníků, kteří Vlastu Fialovou osobně znali, a pamatují si ji takovou, jaká ve skutečnosti byla na jevišti i mimo něj.
Abstract v angličtině:
Abstract: The Life and Work of Vlasta Fialová, actress of Brno This master's thesis is to bring closer the life and work of one of the most prominent Czech artists of the 20th century. The actress, who wrote herself into the history of film, television productions and radio, but especially the theater that was everything for her. The work is trying to capture her life and career, she has been able to build for a long, active fifty-year period, only in three Moravian cities: Opava, Olomouc and Brno. The work maintains a line beginning in the period before her birth, focuses on the cultural and historical events of the Brno metropolis, the beginning of her life, the years of childhood and adolescence, which she experienced as a student of a grammar school and a musical drama department of the Brno Conservatory during the Nazi occupation of her hometown. And then emphasis is placed on her individual theatrical engagements, as well as on the films and TV productions in which she performed, and the programs recorded for the radio. It also presents a certain reflection and characteristic of the characters and the acting art of this unique actress, whether it is a stage character or a silver screen. From those she created as a fresh and very talented graduate of the Conservatoire, through very handsome women with a magical and attractive charge, to a mature actress who, over the course of four decades, has grown into an elderly ladies who already have experience gained by takeovers and falls prepare for everyone by the fate during his life. Individual theatrical and cinematic works in which they portrayed their characters, they also experience their descriptions and characteristics, all of which are complemented by worksheets and characters. The work is also enriched with ample photographs presenting the life of the actress, from childhood, study, career to mature years. She also mentions the fragments of her personal life and acting at the Janaček Academy of Music and Performing Arts in Brno. It is based primarily on the personal confession of Vlasta Fialová, which she provided in the 1990s, and on the materials provided by individual town, district, theater and film archives, along with the testimony of witnesses who personally knew Vlasta Fialova and remembering her on a stage and outside of its.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Břeň 10.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Břeň 346 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Břeň 360 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 275 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 154 kB