velikost textu

Multiagentní modelování a jeho využití v sociologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multiagentní modelování a jeho využití v sociologii
Název v angličtině:
Agent-Based Modelling and Its Use in Sociology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Kudrnáčová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Ing. Petr Soukup
Oponent:
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Id práce:
190640
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Multiagentní modelování, ABM, sociální simulace
Klíčová slova v angličtině:
Agent-based modelling, ABM, social simulation
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá multiagentním modelováním (ABM, počítačová simulační metoda) vycházejícím z konceptu analytické sociologie a jeho využitím v empirické sociologii. Využití je demonstrováno tvorbou modelu založeném na principech environmentální sociologie zkoumající vliv sociálních faktorů na životní prostředí. Práce vychází z empiricko-teoretického konceptu Nové ekologické paradigma (NEP), které měří hodnoty a názory na životní prostředí. Vznik práce byl motivován absencí projektů snoubících metodu empiricky kalibrovaného multiagentního modelování a sociologický základ, zejména v českém kontextu, ale převážně i v zahraničí. Na základě environmentálního modulu českých dat ISSP 2010 a výzkumné otázky „Jak parametry sociální sítě ovlivňují ochotu lidí třídit odpad?“ byl vytvořen a následně i analyzován model. Byl nalezen vztah mezi oběma typy agentů (třídícími i netřídícími během celé simulace) a jejich bezprostředním okolím (sousedy). Čím větší byl počet sousedů, tím více se vyskytovalo agentů s tímto typem chování. Pravděpodobnost vytvoření pouta se vzdálenějším sousedem na úkor zrušení blízké vazby se ukázala být bez vlivu na počet ne/třídících agentů. Zdá se tedy, agenti mají tendence replikovat jednání svých sousedů v bezprostředním okolí, aby se v něm mohli cítit komfortně. Klíčová slova Multiagentní modelování, ABM, sociální simulace, environmentální sociologie, Nové ekologické paradigma, ISSP
Abstract v angličtině:
Abstract Master thesis elaborates on agent-based modelling (ABM, computer simulation method) founded on the concept of analytical sociology and its use in empirical sociology. The use is demonstrated by creation of a model based on the principal of environmental sociology studying the influence of social factors on the environment. Thesis works with the empirical- theoretical concept New ecological paradigm (NEP) measuring the values and opinions on the environment. The origin of the paper was motivated by the absence of the projects combining the method of empirically calibrated agent-based modelling and sociological grounds, particularly in the Czech context, but also abroad. Based on the environmental module of Czech data ISSP 2010 and research question „How parameters of social network influence the willingness to sort waste?“ model was created and analyzed. Relationship between both types of agents (sorting and not sorting waste during the whole simulation) and their neighbourhood was found. The higher the number of neighbours, the more agents with this particular type of behaviour. The likelihood of bond creation with long-distance agent at the expence of bond abolition with close neighbour was without any influence on the number of non/sorting agents. It seems the agents tend to replicate behaviour of their close neighbours so they could feel comfortable. Keywords Agent-based modelling, ABM, social simulation, environmental sociology, New ecological paradigm, ISSP
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Kudrnáčová 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Kudrnáčová 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Kudrnáčová 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Ing. Petr Soukup 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB