velikost textu

Sportovní diagnostika paralympioniků s tělesným hendikepem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sportovní diagnostika paralympioniků s tělesným hendikepem
Název v angličtině:
Sports medicine evaluation in paralympic athletes with physical handicap
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Průdková
Vedoucí:
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Simona Majorová
Id práce:
190639
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
paralympionik, zátěžový test, sportovní prohlídka, tělovýchovné lékařství
Klíčová slova v angličtině:
paralympic athletes, stress test, physical examination, sports medicine
Abstrakt:
Abstrakt Název: Sportovní diagnostika paralympioniků s tělesným hendikepem Cíle: Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda paralympionici pravidelně podstupují zátěžové vyšetření, co je součástí tohoto vyšetření a zda se sportovci výsledky vyšetření následně řídí, případně výsledky konzultují s trenérem. Metody: Práce je založena na kvalitativním výzkumu. Informace jsou získány pomocí dotazovací metody. Jako metody sběru dat byly použity názorová anketa vlastní konstrukce a neformální rozhovor. Ankety se zúčastnilo deset paralympioniků s průměrným věkem třiceti let, z nichž šest trpí vrozenou vadou ve formě DMO, další čtyři paralympionici jsou po traumatu způsobené nehodou. Z toho dva mají amputaci končetiny, dva míšní lézi a jeden roztroušenou sklerózu. Rozhovor byl realizován s reprezentačním trenérem, tělovýchovným lékařem a dvěma vrcholovými sportovci s tělesným hendikepem. Výsledky: Na základě názorové ankety a neformálního rozhovoru jsem zjistila, že jen 2 z 10 paralympioniků pravidelně dochází na zátěžové vyšetření a sportovní prohlídky. Zbylých 8 pak dochází nepravidelně. Po vyšetření se 80 % respondentů řídí radami a doporučením tělovýchovného lékaře a 20 % z nich se výsledkem neřídí. Na základě rozhovoru lze říci, že v současném paralympijském sportu existuje povědomí o přínosu systematického trénování a zároveň roli zátěžové diagnostiky v prevenci progrese postižení a sportovních úrazů či komplikací. Klíčová slova: paralympionik, zátěžový test, sportovní prohlídka, tělovýchovné lékařství
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Exercise testing of paralympic athletes with physical disabilities Objectives: The aim of this thesis is to find out if paralympic athletes undergo exercise testing regularly, what is involved in this testing and whether the result are being followed or eventually consulted with the coach. Methods: The work is based on qualitative research. The information is obtained using the query method. As a method of data collection, the questionnaire of own construction and informal interview were used. The questionnaire was handed out to ten paralympic athletes. Six of them suffer from inborn malformations in the form of cerebral palsy, four of them have trauma caused by an accident. Two of them have limb amputation, two of them have spinal lesion and the last one has multiple sclerosis. The interview was conducted with a representative coach, sports physician and two elite athletes with physical disabilities. Results: Based on the questionnaire and an informal interview, I have found out that only 2 out of 10 paralympic athletes regularly perform stress tests and sports evaluation. The remaining 8 athletes undergo evaluation irregularly. 80 % of respondents follow the advice and recommendation of a physician, and 20 % of them do not. Based on the interview, we can say that in current paralympic sport there is awareness of the benefits of systematic training and, at the same time, the important role of stress diagnostics in preventing disability progression and sports injuries or complications. Keywords: paralympic athletes, stress test, physical examination, sports medicine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Průdková 3.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Průdková 1.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Průdková 352 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Průdková 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Simona Majorová 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 154 kB